Økt CT-bruk fører til bekymring i de nordiske landene

Tilbake

Publisert 16.01.2012, oppdatert 16.01.2012 09:45

Stikkord: CT

De nordiske strålevernmyndighetene er bekymret for den økte bruken av datatomografi (CT). De ønsker å rette oppmerksomheten mot den potensielle risikoen og unngå ubegrunnede CT-undersøkelser, til tross for de betydelige fordelene med CT som diagnoseverktøy.

CT innebærer mye høyere stråledoser sammenlignet med konvensjonell røntgen. Dette har resultert i høyere doser for befolkningen grunnet medisinsk diagnostikk.  I de nordiske landene har bruken av CT økt betraktelig de siste 20 årene, og i dag utgjør den 50–80 % av den totale dosen befolkningen får fra medisinsk avbildning. Det gir også grunn til bekymring at bruken av CT for barn har økt, ettersom barn er mer følsomme for stråling enn voksne.

Et betydelig antall diagnostiske prosedyrer med CT vurderes som ubegrunnet og har ikke positiv innvirkning på pasientens helse. Det er også rapportert at enkeltpasienter har vært utsatt for høye samlede doser etter å ha gjennomgått mange CT-undersøkelser. 

 

Sterkere fokus på begrunnelse og optimalisering

De nordiske strålevernmyndighetene oppfordrer alle radiologiavdelinger i de nordiske landene til å fokusere på optimalisering og begrunnelse, særlig det sistnevnte. Det har lenge vært kjent at den viktigste faktoren i å redusere stråledosene fra CT-undersøkelser er å unngå unødvendige og ubegrunnede undersøkelser.
De grunnleggende prinsippene for strålevern er begrunnelse og optimalisering. Begrunnelse tilstreber å sikre at fordelene ved å bruke stråling oppveier mulighetene for skader som følge av stråling. Optimalisering innebærer at man tar alle forholdsregler for å sørge for best mulig bildekvalitet med lavest mulig dose. (I samsvar med "As low as reasonably achievable" "så lavt som praktisk mulig" ALARA prinsippet.)

 

"Trippel A"-konseptet

For at bruken av CT skal være begrunnet, legger de nordiske myndighetene vekt på betydningen av Bevissthet ("Awareness") om strålerisiko, Hensiktsmessighet ("Appropriateness") for å sørge for at pasienter som henvises virkelig trenger radiologisk undersøkelse, og Revisjon ("Audit") for å kvalitetssikre henvisningen og alle steg frem til diagnose.

 

Bruk av CT i Norge

Statens strålevern har kartlagt antall gjennomførte radiologiske undersøkelser og stråledoser til pasienter siden tidlig på 1980-tallet. Det finnes god dokumentasjon på hvordan bruken av vanlig røntgen, datatomografi (CT), magnettomografi (MR) og ultralyd har endret seg i denne perioden. Mens det totale antallet undersøkelser har holdt seg stabilt, har bruken av CT økt vesentlig. CT utgjør i dag om lag 20 % av alle radiologiske undersøkelser i Norge. CT-undersøkelser gir høyere stråledoser enn vanlig røntgen, det er derfor god grunn til å overvåke denne utviklingen.
- Det er de unødvendige CT-undersøkelsene vi vil til livs. Det foretas i dag undersøkelser som ikke påvirker videre diagnostisering og behandling, men kun medfører økte stråledoser til pasientene. Det viktigste for Strålevernet er riktig diagnose ved lavest mulig stråledose, sier Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern.

 

Norge høyest i Norden

Norge er det land i Norden som har høyest bruk av CT. Årsakene til dette kan være flere og er blant annet undersøkt gjennom et EU-prosjekt der Norge deltok. Prosjektet konkluderte blant annet med at variasjonene skyldes at landene har ulik økonomi, ulik tilgjengelighet til apparatur og ulike helsepolitiske systemer.
- Vi mener det er viktig å overvåke stråledosene til befolkningen og spesielt stråledosene ved CT av barn og unge, sier Ole Harbitz. Strålevernets oppgave er å føre tilsyn med at all strålebruk er nyttig for pasientene, og det er derfor et mål å redusere antallet undersøkelser som ikke gir helsegevinster.

 

Trendene i antall datatomografi (CT) undersøkelser per 1000 innbyggere i de nordiske landene fra 1993 til 2010.

Trendene i antall datatomografi (CT) undersøkelser per 1000 innbyggere i de nordiske landene fra 1993 til 2010.

 Trendene i antall datatomografi (CT) undersøkelser per 1000 innbyggere i de nordiske landene fra 1993 til 2010.

 

Les den felles uttalelsen fra de nordiske strålevernmyndighetene her.

Les den felles nordiske pressemeldingen her.

  

Pressekontakt: Mari Hagerup: 67 16 26 43 / 920 46 08