Stresstester av norske forskningsreaktorer klar

Tilbake

Publisert 16.02.2012, oppdatert 04.11.2013 13:25

Stikkord: Forskningsreaktor, IFE, Atomsikkerhet og kjernekraft

Institutt for energiteknikk (IFE) har gjennomført en såkalt stresstest av sikkerheten ved atomanleggene på Kjeller og i Halden. Strålevernets vurdering er at gjennomgangen viser at IFEs anlegg fortsatt er sikre. Det er identifisert områder hvor sikkerheten eller beredskapen kan bedres ytterligere, men ingen av disse utgjør noen sikkerhetsmessig trussel mot fortsatt drift.


Norske stresstester

Etter kjernekraftulykken i Japan i mars 2011 besluttet EU at samtlige EU-land med kjernekraftverk skal gjennomføre en samlet risiko- og sikkerhetsvurdering av sine kjernekraftverk, såkalte stresstester. På bakgrunn av dette ba Strålevernet IFE om på nytt å gjennomgå sikkerheten og beredskapen ved sine atomanlegg. Les Strålevernets brev.

EUs stresstester er i utgangspunktet rettet mot kjernekraftverk, men Strålevernet har tilpasset de til norske forhold. Strålevernet ønsket spesielt informasjon på tre områder: hendelser som kan føre til en ulykke, konsekvenser etter disse hendelsene og beredskap.


IFEs gjennomgang

IFE har gjort en gjennomgang på de tre områdene, og den overordnede konklusjonen er at «vurderinger av anleggene som er gjort i sikkerhetsrapportene fortsatt er gyldige».


IFE har tidligere analysert konsekvensene av en rekke hendelser som kan føre til en ulykke, deriblant jordskjelv og oversvømmelse. IFE har nå revurdert disse og mener at analysene fortsatt er dekkende. IFE har også analysert konsekvensene av en ulykke i kombinasjon med et strømbrudd. Dette vil ikke føre til andre konsekvenser enn de som tidligere er beregnet. IFE har identifisert behov for ytterligere tiltak for å styrke sikkerheten på noen områder, spesielt ved reaktoren i Halden og dens brenselslagre. Når det gjelder beredskap er IFEs vurdering at den er tilstrekkelig for å håndtere en ulykke, men at man har også her har identifisert områder hvor beredskapen kan styrkes ytterligere.

Les IFEs rapport (PDF).


Strålevernets vurdering

Strålevernet har vurdert IFEs rapport, og vurderer at IFEs anlegg fortsatt er sikre. Ingen av de sakene IFE har identifisert vurderes som sikkerhetsmessig trussel mot fortsatt drift. Strålevernet har bedt om ytterligere informasjon om tiltak som er planlagt som følge av denne gjennomgangen. Les Strålevernets brev (PDF).


Stresstester

Stresstester innebærer teoretiske analyser av kjernekraftverkenes evne til å stå imot verre hendelser enn de opprinnelig ble konstruert for, spesielt jordskjelv og oversvømmelser.


Stresstestene blir gjennomført av kjernekraftoperatørene og presentert for de nasjonale sikkerhetsmyndighetene. Disse vil på grunnlag av dette vurdere om det er behov for tiltak for å styrke sikkerhet eller beredskap. I EU vil de nasjonale rapportene bli sammenstilt til en felles EU-rapport som skal presenteres for EUs ministerråd i juni 2012. Også land utenfor EU, som Russland og Sveits, vil gjennomføre stresstester lignende de som blir gjennomført i EU.