Strålevernet bidrar til å hjelpe lokalbefolkningen i Fukushima-distriktet

Tilbake

Publisert 09.03.2012, oppdatert 09.03.2012 13:38

Stikkord: Fukushima-ulykken

Strålevernet har vært to ganger i Japan for å dele våre erfaringer med å følge opp tiltak i matproduksjonen og menneskene i områder med radioaktiv forurensing. Inntrykket fra det siste dialogmøtet er at lokalbefolkningen er ivrige i å delta i oppryddingsarbeidet for å kunne flytte tilbake til hjemstedene sine.

Ulykken i Fukushima førte til omfattende og langvarig forurensning i nærområdene. I et område på rundt 400 km2 er forurensningen med radioaktivt cesium så stor at det det er spørsmål om befolkningen kan flytte tilbake eller om området skal fraflyttes permanent.


I en situasjon med mistillit til sentrale myndigheter og stort informasjonsbehov lokalt, ble Strålevernet invitert av Den internasjonale strålevernkommisjonen (ICRP) til å være med som nøytral arrangør og deltaker på dialogmøtene som arrangeres for å bedre levekårene for lokalbefolkningen som er berørt av Fukushima-ulykken. Det første møtet ble arrangert i november i fjor, og det siste nå i slutten av februar.


Ønske om å flytte tilbake

- Det er tydelig at lokalbefolkningen ønsker å flytte tilbake til hjemstedene sine og de vil gjerne delta i opprydningsarbeid som er nødvendig for å virkeliggjøre dette, forteller seksjonssjef Astrid Liland som har deltatt på begge dialogmøtene.

Men det er et stort behov for informasjon, veiledning og måleutstyr for å kunne gjøre arbeidet.


- Det virker som det er for lite kontakt mellom lokale representanter og de nasjonale eksperter og myndigheter som sitter med kunnskap og beslutningsmakt. Det er tatt skritt for å møte behovet lokalt som f.eks. etablering av et lokalt informasjonssenter for dekontaminering i Fukushima- distriktet der folk kan få råd og låne utstyr til å dekontaminere egen eiendom eller offentlige områder i byene gjennom dugnad, sier Liland.

Liland forteller videre at bøndene er bekymret for om de kan produsere ren mat i årene som kommer. Igjen virker det som den nasjonale kunnskapen på området ikke tilflyter de lokale bøndene, selv om nasjonale ekspert har en del kunnskap og også lærer mye fra Europas erfaring med Tsjernobyl-ulykken.

Spørsmål om helserisiko

- Generelt er det spørsmål om hvor stor helserisiko forurensningen utgjør – her strides ekspertene til stor frustrasjon for både media og befolkning, sier Liland. Det er vanskelig for dem å vite hvem de skal stole på. Familier med små barn er naturlig nok mest bekymret og her er tvilen størst i forhold til om de skal bli værende i Fukushima-distriktet eller flytte permanent til en annen kant av landet.


Strålevernets rolle

Strålevernet bidrar med sine erfaringer fra håndteringen av Tsjernobyl-ulykken. Det gjelder både mottiltak i landbruket og oppfølging av berørte befolkning. I tillegg bidrar vi i utviklingen av lokale dialogmøter i Fukushima slik at den kunnskap og erfaring vi har kan komme lokalbefolkningen til nytte. Vi ønsker å styrke kontakt mellom nasjonalt og lokalt nivå for en bedre håndtering av problemene og informasjonsutfordringen på lokalt plan.