Uavhengig evaluering av prosjekt i atomhandligsplanen - opphugging av russiske atomubåter

Tilbake

Publisert 22.03.2012, oppdatert 23.01.2014 12:21

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

I perioden 2003 til og med 2009 finansierte Norge opphugging av fire russiske atomubåter. Dette arbeidet har nå vært gjennom en uavhengig evaluering. Konklusjonen er at prosjektene har vært gode med tanke på beskyttelse av miljøet og er gjennomført i henhold til plan og budsjett.

Prosjektene ble finansiert gjennom Utenriksdepartementets atomhandlingsplan med hovedmål å bidra til å redusere risikoen for radioaktiv forurensning fra kilder i Nordvest-Russland. Evalueringen av ubåtopphuggingen hadde to hovedmålsettinger; å vurdere nytten opphuggingen har for miljøet samt å vurdere selve prosjektoppfølgingen for huggingen av en av ubåtene. Selve det praktiske arbeidet med opphuggingen og håndteringen av det radioaktive avfallet ble planlagt og gjennomført av russiske aktører. Bruken av de norske midlene, og utbetalinger i henhold til milepæler ble fulgt opp av norsk prosjektleder.

Etter en anbudsrunde ble Det norske veritas (DNV) valgt til å gjøre en uavhengig vurdering av prosjektet.

Konklusjonen på evalueringen

Konklusjonen på evalueringen viser at nytten av ubåtopphuggingen med tanke på beskyttelse av miljøet, er god. Ubåtene som en evt. kilde til radioaktiv forurensning er fjernet. Det brukte kjernebrenselet ble tatt ut og transportert til Majak-anlegget i Syd-Ural for håndtering og avfallsbehandling. Opphuggingen foregikk uten alvorlige hendelser.  Men evalueringen sier også at på grunn av manglende informasjon om forholdene ved anleggene i Majak, er det vanskelig å helt ut vurdere forholdene etter at brenselet er lagret her.

Undersøkelser av norsk og russisk Riksrevisjon

Evalueringen av ubåtarbeidet er en konsekvens av Riksrevisjonens gjennomgang der de sammen med den russiske Riksrevisjonen gjennomførte en parallellrevisjon i 2009-2010. En av hovedkonklusjonene fra rapporten var at prosjektene i atomhandlingsplanen har bidratt til å redusere risikoen for ulykker, radioaktiv forurensning og for at radioaktive kilder kan komme på avveier. Rapporten peker også på viktigheten av å gjennomføre en evaluering av prosjektene når de er avsluttet. Riksrevisjonen har for øvrig fulgt opp arbeidet der de har gjennomgått to spesifikke prosjekter i mer detalj (2011-2012).