Viktig med lokal kunnskap om radon

Tilbake

Publisert 11.05.2012, oppdatert 15.05.2012 12:38

Stikkord: Radon

Kommunen skal ha oversikt over faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse, blant annet radon. Mange kommuner gjennomfører derfor kartlegginger av radon i inneluft som kan ha betydning for folkehelsearbeidet eller arealplanlegging. Statens strålevern har vurdert at det som hovedregel ikke er grunnlag for å unnta opplysninger om radonmåleresultater fra offentligheten.

Mange privatpersoner etterspør oversikt over radonmålinger i det området de bor. Kommunen skal ha oversikt over positive og negative faktorer i miljøet som kan innvirke på befolkningens helse, blant annet radon. Mange kommuner gjennomfører derfor kartlegginger og lager radonkart som legges ut på kommunens nettsider. Som regel viser ikke slike kart resultater for enkelthus, men kan for eksempel vise andel boliger som har målt over tiltaksgrensen i et område.  

 

Er det nødvendig å måle i egen bolig?

For en boligeier som ønsker å finne ut om han eller hun kan være utsatt for radon i egen bolig, er det ikke tilstrekkelig å se på kart. Det er ikke bare geologien som har betydning for innendørs radonkonsentrasjon. I tillegg spiller byggeteknikk, bygningens tekniske tilstand, trykk, temperatur og luftevaner en rolle. Det kan være store lokale variasjoner, selv mellom to nabohus. Derfor anbefaler vi at alle måler radon i egen bolig.

 

Radondatabase – en kilde til kunnskap

I tillegg til Statens strålevern har også mange kommuner databaser som inneholder resultater fra målinger av radon. Statens strålevern har i overkant av 100 000 enkeltmålinger i sin database. Måleresultatene er først og fremst nyttige for å skaffe oversikt over problemomfanget i de enkelte kommunene, og eventuelt identifisere områder som er spesielt utsatt. Databasen gir oss også mulighet for å gjennomføre statistiske analyser av de forskjellige faktorene som har betydning for radonkonsentrasjonen i en bolig. Det kan for eksempel være betydningen av byggeår, ventilasjon, byggematerialer, etasje og effekten av forskjellige tiltak mot radon.

 

Er radonmålinger unntatt offentlighet?

Statens strålevern får jevnlig spørsmål om opplysninger om radonnivåer som vi, eller kommunene, sitter inne med er unntatt offentlighet. Vi har utredet spørsmålet i lys av offentleglova og personopplysningsloven og konkludert med at det som hovedregel ikke er grunnlag for å unnta opplysninger om radonmåleresultater fra offentligheten.