Fortsatt mye Tsjernobyl-nedfall i Jotunheimen

Tilbake

Publisert 18.05.2012, oppdatert 26.08.2013 12:52

Stikkord: Tsjernobyl-ulykka, Radioaktivitet i miljøet

Jordsmonnet i Jotunheimen har fortsatt høyt innhold av radioaktivt cesium etter Tsjernobyl-katastrofen for 26 år siden. Ny kartlegging har gitt mer detaljert kunnskap om hvilke områder som er mest forurenset, og viser hvorfor det fortsatt – i mange år framover – vil være behov for tiltak innenfor matproduksjonen i området.

 

En ny kartlegging fra helikopter har gitt mer detaljert informasjon om den radioaktive forurensningen i Jotunheimen, hvor 7500 rein har sitt beiteland og tre reinlag driver utstrakt kjøttproduksjon. I høst fløy et helikopter over 3000 kvadratkilometer i fjellheimen med utstyr som måler radioaktivt cesium.

Kartleggingen gir ny detaljert kunnskap om forurensingen i høyfjellsområdene, og viser blant annet at området øst for fylkesveg 51 over Valdresflya er mer forurenset enn forskerne hittil har trodd. Kartleggingen viser imidlertid ikke en endring i de høyeste målte verdiene og gir ingen grunn til å revurdere tidligere risikovurderinger.

- Selv om vi ikke tidligere har gjort en så detaljert kartlegging av området, er det gjort en del prøvetakning og måling som har vist oss hvor høye forurensingsnivåene har vært, sier Lavrans Skuterud, forsker i Statens strålevern og rådgiver for Reindriftsforvaltningen.  

Det er Norges geologiske undersøkelse (NGU) som har gjennomført den nye kartleggingen i samarbeid med Statens strålevern og Reindriftsforvaltningen.

 

Undersøkt tidligere

Høstens undersøkelser har også sørget for å avgrense områder i Jotunheimen som tidligere er blitt regnet som sterkt forurenset.

- Det er positivt at vi nå vet bedre hvor utfordringene er størst, men fortsatt er det nok forurensning i området til å gi problem for beitenæringene i mange år , sier Skuterud. 


Flere medier skriver at de målte verdiene for radioaktivitet ligger langt over grensen for hva som er tillatt for matproduksjon. Dette er ikke riktig, da det ikke finnes slike grenser for matproduksjon. Men tiltak og kontroll sørger for at kjøtt og melk fra beiteområdene er under tiltaksgrensene for cesium i næringsmidler. 

Alle reinbesetninger blir for eksempel undersøkt for radioaktivitet før de slaktes. Senest høsten 2010 var det mange dyr i Vågå som var for radioaktive til at de kunne slaktes. I 2011 var det relativt lave nivåer og alle slaktedyr ble godkjent til slakting.  

 

Cesium-137

De langsiktige problemene etter Tsjernobyl-ulykken skyldes i hovedsak stoffet cesium-137. Øst i Valdresflya har forskerne målt 70 kilobecquerel cesium-137 per kvadratmeter i høst.

- Vi vet at cesium-137 har en halveringstid på 30 år. Når vi tar hensyn til at Tsjernobyl-nedfallet inneholdt cesium-134 (halveringstid 2 år), og at noe av nedfallet er vasket ut og beitet bort, kan vi anta at området hadde cirka 300 kilobecquerel cesium per kvadratmeter i 1986. Det er høyere enn det vi tidligere har kartlagt etter katastrofen, sier Skuterud.

Deler av høyfjellsområdet ble undersøkt etter nedfallet i 1986. Utstyret som ble brukt den gang skilte ikke cesium like godt fra naturlige radioaktive kilder som thorium, kalium og uran. Det er bakgrunnen for den nye kartlegging.

 

 

Cs-kart Jotunheimen2

Cs-kart Jotunheimen2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Det nye kartet som nå er utarbeidet gir mye bedre og mer presis informasjon, sier Skuterud. Kartet viser at så å si hele Jotunheimen fortsatt er forurenset. Mørkeblå farge indikerer at bakken inneholder svært lite cesium-137. De røde og gule områdene er mest radioaktive. Kart: Norges geologiske undersøkelse