Kreftrisiko fra CT-undersøkelser

Tilbake

Publisert 29.06.2012, oppdatert 26.08.2013 12:48

Stikkord: CT

CT-undersøkelser er et av de viktigste verktøyene vi har innen diagnostikk. De siste tiårene er det registrert en økt bruk av CT som bekymrer nordiske strålevernmyndighet. Det er et felles mål å redusere unødvendig bruk av undersøkelser, som ikke har innvirkning på videre diagnostisering og behandling av pasienter.

Uberettiget bruk av CT bidrar til økt stråledose for befolkningen, og i et folkehelseperspektiv utgjør dette en mindre tilleggsrisiko for stråleindusert kreft. For pasienter som har behov for diagnostisering og behandling, er risikoen  av mindre betydning sammenlignet med fordelene CT- undersøkelsen gir. 

 

Pasient_CT_IMG_2882x

Pasient_CT_IMG_2882x

CT og barn

En epidemiologisk studie som nylig ble publisert i det anerkjente tidsskriftet The Lancet konkluderer med at det er økt risiko for leukemi og hjernetumor som følge av CT-undersøkelser av barn og unge. Dette er det første studiet som har funnet en klar sammenheng mellom kreftrisiko og stråleeksponering fra CT-undersøkelser på barn.

 

Studien har vært omtalt i norske medier og av hensynet til pasientenes sikkerhet er det viktig å besvare de viktigste spørsmålene studien genererer. Det er fremdeles slik at den absolutte risikoen for leukemi og hjernetumor hos barn er veldig liten. Den relative økningen som er avdekket i denne studien utgjør en liten risiko, og er begrenset til 1 av 10.000 tilfeller. Avdekket risiko vil trolig også være lavere for CT-undersøkelser som utføres i dag, ettersom dosene fra slike undersøkelser er blitt redusert i løpet av det siste tiåret. Reduksjonen tilskrives utvikling av mer effektive CT-scannere, dosereduserende teknologi og fokus på spesielt tilpassede undersøkelsesprosedyrer for barn.

 

Artikkelen i Lancet aktualiserer grunnprinsippene innen medisinsk strålevern; berettigelse og optimalisering. Etterleves disse prinsippene vil medisinsk strålebruk overveiende ha en positiv virkning for pasienten og det er liten grunn til bekymring rundt bruk av CT på barn.

 

Deltar i stor europeisk studie

Strålevernet deltar i en større europeisk studie som trolig vil kunne gi en god indikasjon  på om det er en reell kreftrisiko forbundet med CT-undersøkelser på barn (EPI-CT). Den ovennevnte studien som nylig ble publisert i The Lancet omfattet en pasientgruppe på 180 000 barn fra Storbritannia. Disse barna vil også inngå i den europeiske EPI-CT studien som vil omfatte over 1,1 millioner barn. En studie som omfatter så mange barn vil kunne gi gode  svar på om det er en reell kreftrisiko forbundet med CT-undersøkelser på barn.

For at EPI-CT prosjektet skal bli vellykket er det viktig at sykehusene i de aktuelle landene deltar i prosjektet og tilrettelegger for høsting av nødvendig data. Strålevernet og Kreftregisteret er norske partnere i EPI-CT prosjektet og vi oppfordrer igjen alle inviterte helseforetak til å delta i prosjektet og tilrettelegge for datahøsting.

 

Strålevernet har flere publikasjoner med fokus på berettigelse og optimalisering:
• Nordic statement

• StrålevernInfo om Nordic statement

• Infobrev om individuell helsekontroll og henvisning 

 

Ytterligere informasjon om EPI-CT prosjektet:
• StrålevernInfo om EPI-CT

• Web-siden til EPI-CT