En ulykke ved Leningrad kjernekraftverk vil kunne få store konsekvenser for Norge

Tilbake

Publisert 03.07.2012, oppdatert 26.08.2016 14:47

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Kjernekraftverk, Atomhandlingsplanen

LeningradNPP (2)En ulykke ved en av de gamle reaktorene på Leningrad kjernekraftverk i Russland vil med ugunstig værsituasjon kunne gi store konsekvenser for Norge. Nedfall vil kunne forurense matproduksjonen i flere regioner i lang tid fremover, og den totale samfunnskostnaden vil kunne bli betydelig for Norge, basert på erfaringen fra Tsjernobyl. Strålevernet har ledet en konsekvensutredning som tirsdag ble overlevert Utenriksdepartementet.

Som del av regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene, er det på oppdrag fra Utenriksdepartementet laget en utredning av hvilke konsekvenser en ulykke på Leningrad kjernekraftverk ved Finskebukta vil kunne få for Norge. Prosjektet er ledet av Statens strålevern i samarbeid med meteorologisk institutt og russiske forskere. Rapporten ble tirsdag overlevert statssekretær Torgeir Larsen av Strålevernets direktør Ole Harbitz.
- Rapporten viser at så lenge det er atomreaktorer i Norges nærområder, er det viktig å opprettholde en god atomberedskap, sier Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern.  

Gamle reaktorer vil kunne gi størst utslipp

Flere kombinasjoner av ulykkessituasjon og værforhold er vurdert i rapporten. To av scenariene gjelder de gamle reaktorene på kjernekraftverket, mens ett scenario omhandler mulige ulykker ved  reaktorene som er under konstruksjon. Ved en svært alvorlig ulykke vil det estimerte utslippet være vesentlig høyere fra gamle reaktorer enn fra nye.
- Rapporten viser at uhell ved nye reaktorer vil gi vesentlig mindre nedfall enn uhell ved gamle reaktorer. Dette understreker hvor viktig det er å bygge nye reaktorer fremfor å forlenge levetiden ved de gamle, sier Ole Harbitz.

Det mest alvorlige scenariet som er identifisert og som vil gi størst konsekvenser for Norge, er en ulykke ved en av de gamle reaktorene, med vindretning mot Norge og lite nedbør. En slik ulykke vil kunne medføre omtrent  dobbelt så mye nedfall over Norge som fra Tsjernobyl-ulykken  i 1986. Sikkerheten ved Leningrad kjernekraftverk har i løpet av de siste 15 årene blitt betydelig bedre, både ved omfattende russisk egeninnsats og ved vestlig hjelp. 

Tamrein er utsatt

Det er også vurdert hvilke konsekvenser et utslipp kan få for matproduksjon i Norge. Rapporten  vurderer naturlige økosystemer og konsekvenser for dyr på utmarksbeite. Det anslås at de største konsekvensene vil ramme tamrein-, sau- og geiteproduksjon. Opptil 90 % av all tamrein vil bli så forurenset at det ville blitt nødvendig å sette inn tiltak de første årene etter nedfallet. 20-60 % av tamreinbestanden vil trolig kunne ligge over grenseverdien for radioaktivt cesium i matvarer i mange tiår etter en slik ulykke.

Rapporten kan lastes ned her:

“Potential consequenses in Norway after a hypothetical accident at Leningrad nuclear power plant”

For kommentarer kontakt Astrid Liland, seksjonssjef helse og miljøvurderinger, mob 911 82 504

Les mer på Utenriksdepartementets sider. 

Rapporten er en av flere vurderinger Strålevernet har gjennomført av potensielle kilder i Norges nærområder.

Andre konsekvensvurderinger:
• Kola kjernekraftverk

• Sellafield

• Ulykke med atomubåt i Barentshavet

Bakgrunnsmateriale om norsk innsats knyttet til kjernekraftverkene i nordvest-Russland.