Norsk-russisk forskningstokt til områder for dumpet atomavfall i Karahavet

Tilbake

Publisert 22.08.2012, oppdatert 21.05.2014 11:06

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen, Radioaktivitet i marint miljø

I slutten av august starter et norsk-russisk forskningstokt til Karahavet i Nordvest-Russland. Toktet går til områder som ble brukt som dumpingplass for brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall helt frem til begynnelsen av 1990-tallet.

Formålet med årets tokt er å få ny og oppdatert kunnskap om radioaktiv forurensning i områdene og om tilstanden til de dumpede gjenstandene. Den første oppgaven blir å studere nivåene av radioaktiv forurensning i vann, bunnsedimenter, fisk og tang i dumpeområdene. I tillegg vil de dumpede gjenstandene bli studert med undervannskamera for å vurdere den fysiske tilstanden med tanke på om de skal heves. Det knytter seg særlig interesse til atomubåten K-27. Den har to reaktorer med brukt uranbrensel om bord og ble dumpet på 30 meters dyp i Stepovogobukta i 1981.


- Dette toktet er viktig for å få en oppdatert oversikt over den radioaktive forurensningen i områdene. Det er stor internasjonal interesse for toktet, som finansieres gjennom den norske regjerings atomhandlingsplan,
sier Ole Harbitz, direktør i Statens strålevern.

Tidligere dumpingplass

Fram til 1990-tallet brukte tidligere Sovjetunionen, og senere Russland,  de nordlige havområdene som dumpingplass for radioaktivt avfall.  Avfallet er blant de potensielle kildene til radioaktiv forurensning i Nordvest-Russland. Spesielt gjelder dette det brukte kjernebrenselet.
På begynnelsen av nittitallet ble det gjennomført til sammen tre norsk-russiske tokt til disse dumpestedene. Det siste felles norsk-russiske toktet i området fant sted i 1994. Konklusjonene da var at den radioaktive forurensningen i området var lav, men at det var risiko for fremtidige lekkasjer fra de dumpede objektene. Siden den gang har det ikke vært gjennomført tokt med norske deltakere til disse områdene, men Russland har gjennomført egne undersøkelser.

Deltakere på toktet

Fra Norge vil det være deltakere fra Statens strålevern, Havforskningsinstituttet, Universitetet for miljø- og biovitenskap og Institutt for energiteknikk. Russland har deltakere fra Det føderale byrå for hydrometeorologi og miljø-overvåking Roshydromet,  Kurtsjatov-instituttet og forskningssenteret Juzmorgeologia. FNs internasjonale atomenergibyrå, IAEA, deltar med en observatør.

Toktet starter opp i Kirkenes i slutten av august 2012 og vil ha ca. en måneds varighet.
Toktet skal gjennomføres i Stepovogobukta på østsiden av Novaja Zemlja.

Invitasjon til pressebrief i Kirkenes 28. august (pdf-fil).