Brukt kjernebrensel skal fjernes fra lagerskip

Tilbake

Publisert 14.09.2012, oppdatert 18.11.2013 11:01

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

Det russiske lagerskipet «Lepse» har blitt brukt som lager for brukt kjernebrensel fra reaktorene til atomdrevne isbrytere. Brenslet er lagret under utilfredsstillende forhold, men nå skal brenslet fjernes og skipet hugges opp. Et viktig steg på veien er å få skipet trygt på land og klargjøre det for uttak av kjernebrensel.

 

Om bord på Lepse er det 639 brukte brenselselement lagret under høyst utilfredsstillende forhold. Det er enighet blant eksperter om at brenslet må tas ut av skipet og behandles på forsvarlig vis, og at skipet bør hugges opp slik at delene som er forurenset av radioaktivitet kan lagres trygt.


Mange av beholderne med brukt brensel om bord er skadd og kan ikke flyttes på ved å bruke standard prosedyrer.  Arbeidet med fjerningen er risikofylt oppgave og krever spesiallaget utstyr og en infrastruktur som gjør arbeidet trygt. Etter grundige vurderinger av konsekvenser for miljøet, ble det besluttet at skipet skal taues fra Atomflots anlegg i Murmansk til Nerpa-verftet ca. 38 km unna. Fredag 14. september kom skipet frem til Nerpa-verftet etter en vellykket tauing.


Norsk bidrag

Norske myndigheter har gjennom regjeringens atomhandlingsplan, som ledes fra Utenriksdepartementet, bidratt til å få løst problemene med Lepse. Dette er bl.a. gjort gjennom å bistå økonomisk til arbeidet. Videre har Norge bidratt til at det ligger til rette for sikker håndtering av det brukte kjernebrenselet gjennom et nært samarbeid mellom norske og russiske strålevernsmyndigheter.

Utenriksdepartementet og Strålevernet deltar også aktivt i EUs fond i Den nordlige dimensjons miljøpartnerskap (NDEP) styrende organer og har et spesielt fokus på at fondets midler bidrar til sikker håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Gjennom atomhandlingsplanen er det også en viktig målsetting å støtte NGO-er som arbeider for økt åpenhet og for atomsikkerhet i Nordvest Russland. Bellona var en viktig aktør for å sette Lepse på dagsorden.


Finansiering av tauingen

Finansieringen av tauingen og arbeidet med å få Lepse trygt på land og klargjort for uttak av kjernebrensel, kommer fra EUs fond i Den nordlige dimensjons miljøpartnerskap (NDEP).
Fondet er forvaltet av Den europeiske banken for gjenoppbygging og utvikling (EBRD). Norge har bidratt med 10 millioner euro til fondet.

 

Lepse

Lepse

 

Fakta om Lepse

Lepse var et tidligere lasteskip som i 1961 ble gjort om til et serviceskip for sivile isbrytere i daværende Sovjetunionen. I 1988 ble skipet tatt ut av tjeneste og ble liggende til kai ved Atomflots anlegg i Murmansk. I nærmere 40 år har Lepse blitt brukt til lagringsplass for flere hundre beholdere med brukt kjernebrensel. I tillegg er det flytende radioaktivt avfall om bord. Kontainerne med fast radioaktive avfall som tidligere ble lagret på Lepse ble fjernet i 2010.