Undersøkelser av dumpet radioaktivt avfall i Karahavet

Tilbake

Publisert 25.09.2012, oppdatert 18.11.2013 11:01

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Radioaktivitet i marint miljø, Atomhandlingsplanen

ROV - NRPAEkspedisjonen til Karahavet er avsluttet og nå foreligger foreløpige resultatet av analysene som er gjort om bord. Det er gjort foreløpige analyser av noen utvalgte prøver underveis i ekspedisjonen, mer detaljerte og nøyaktige målinger skal gjennomføres i Norge og Russland fremover. En endelig rapport vil foreligge mot slutten av 2013.

 
- Det foreløpige resultatet fra det norsk-russiske fellestoktet i Karahavet tyder på at det ikke er registrert økte nivåer av radioaktiv forurensning ved dumpestedene i Stepovogo-bukta. Det er betryggende dersom det viser seg at status ikke har endret seg siden sist disse dumpingstedene ble undersøkt, sier Per Strand, avdelingsdirektør i Statens strålevern og norsk formann i Norsk-Russisk Ekspertgruppe for radioaktiv forurensning av nordlige områder.

Flere av områdene der det er dumpet beholdere med radioaktivt avfall er undersøkt. Videobildene tyder på at de undersøkte beholderne er intakte. Foreløpige resultater viser at nivåene av det radioaktive stoffet Cs-137 er relativt lavt i overflatesedimenter og -vann. I bunnvann og i mer dyptliggende sedimenter er det funnet svakt forhøyede verdier av Cs-137. Målinger fra ytre lag, inkludert området der ubåten K-27 er dumpet tyder på at det ikke er lekkasje fra ubåten. Båten har to reaktorer med brukt uran-brensel om bord og ligger på 30 meters dyp.
Vurderinger av tilstand og utslipp er ytterligere beskrevet i rapporten, som foreligger i sin helhet på engelsk. Trykk her for å lese den.

- Dette er et viktig skritt i arbeidet for å få god kunnskap om miljøtilstanden i arktiske strøk. Toktet danner et viktig grunnlag for det videre arbeidet med kartleggingen av radioaktiv forurensing i disse havområdene samt for konsekvensvurderinger av mulige tiltak for å hindre forurensning i fremtiden. D ette er et arbeid som vil få betydelig fokus fremover, sier Per Strand.


Dette er undersøkt

Toktet har undersøkt områdene i Stepovogo-¬bukta på østkysten av Novaja Semlja.
Hovedhensikten har vært å vurdere nåværende forurensning ved dumpestedene for å se om det er endringer i forhold til forurensningen som ble oppdaget tidlig på nittitallet. Norge og Russland samarbeider om analyser, resultater og konsekvensvurderinger av mulige tiltak, slik som heving.

Det ble foretatt tilsvarende undersøkelser på 1990-tallet, da det gikk tre norsk-russiske tokt til dumpestedene. Undersøkelsene den gang viste at forurensningen i området var lav, men at det var risiko for fremtidige lekkasjer. Man konkluderte den gang med at situasjonen burde overvåkes med tanke på mulige endringer i forurensningen.


Internasjonal interesse

Det er stor internasjonal interesse for toktet og overvåking av havmiljøet i nord, blant annet i det Internasjonale Atomenergibyrået IAEA. Dumpede objekter i Karahavet vil være ett av flere tema for en konferanse i Moskva i november 2012 der Norge, Sverige og Russland står som arrangør. Toktet skal også opp på IAEAs Contact Expert Group-møte i oktober.


Fokus i lang tid

Norske myndigheter har i lengre tid vært opptatt av å redusere risikoen for radioaktiv forurensning i de nordlige havområdene. Med fellestoktet mellom Norge og Russland er man kommet et viktig skritt videre.
Toktet finansieres gjennom regjeringens atomhandlingsplan, finansiert av Utenriksdepartementet, og arbeidet gjennomføres i regi av den Norsk-Russiske ekspertgruppen for radioaktiv forurensning av nordlige områder. Gruppen ble etablert i 1992 under miljøvernkommisjonen og ledes fra norsk side av Strålevernet. Russisk side ledes av fagorganet Roshydromet.


Dumpete gjenstander med kart

Atomubåten K-27

Regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet og miljø i nordområdene

Bilder fra ekspedisjonen (Flickr)