Stresstester av norske atomanlegg og europeiske kjernekraftverk

Tilbake

Publisert 01.11.2012, oppdatert 04.11.2013 13:25

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft

EU-kommisjonens rapport om stresstestene av europeiske kjernekraftverk, som ble offentliggjort i oktober, har vist at sikkerhetsnivået ved europeiske kjernekraftverk generelt er høyt. De norske atomanleggene har også gjennomført stresstester, og Strålevernets avsluttende tilsyn med disse ble gjennomført 23. oktober. Strålevernets vurdering er at anleggene fortsatt er sikre.

Etter kjernekraftulykken i Japan i mars 2011 besluttet EU at samtlige EU-land med kjernekraftverk skal gjennomføre en samlet risiko- og sikkerhetsvurdering av sine kjernekraftverk. På bakgrunn av de europeiske stresstestene ba Strålevernet Institutt for energiteknikk (IFE) om på nytt å gjennomgå sikkerheten og beredskapen ved sine atomanlegg.

 

Stresstester av norske atomanlegg

IFE har gjennomført en stresstest av sikkerheten ved atomanleggene på Kjeller og i Halden. De overleverte en rapport om testene til Strålevernet tidlig i 2012. I oktober 2012 gjennomførte Strålevernet et avsluttende tilsyn hvor IFEs konkrete oppfølgingstiltak ble inspisert. IFE har innført tiltak som ytterligere vil sikre nødvendig vanntilstrømning til testbrensel i tvungen sirkulasjon og til brenselslagre i reaktorhallen. Strålevernets vurdering er at gjennomgangen viser at IFEs anlegg fortsatt er sikre. Det er identifisert områder hvor sikkerheten eller beredskapen kan bedres ytterligere, men ingen av disse utgjør noen sikkerhetsmessig trussel mot fortsatt drift.

 

Europeiske stresstester

Den overordnede konklusjonen av stresstestene var at de har vist at sikkerhetsnivået ved europeiske kjernekraftverk generelt er høyt, men at det er identifisert ytterligere sikkerhetstiltak ved stort sett alle EUs reaktorer. Områder hvor det er identifisert forbedringer omfatter blant annet varslingssystemer for jordskjelv og oversvømmelser, filter for å begrense radioaktive utslipp etter en ulykke og sikker oppbevaring av beredskapsutstyr slik at de vil være beskyttet i tilfelle store ødeleggelser. Ingen kjernekraftverk har blitt stengt som følge av stresstestene.