Mangelfull oversikt kan true sikkerheten

Tilbake

Publisert 16.11.2012, oppdatert 26.08.2013 11:21

Stikkord: Tilsyn, Nukleærmedisin

Seks av ti kontrollerte virksomheter mangler oversikt over hva som kan utgjøre risiko for arbeidstakere, samfunn og miljø. Det viser resultatene av en landsomfattende risikoaksjon gjennomført av Klima- og forurensningsdirektoratet, Fylkesmannens miljøvernavdelinger, Statens strålevern, de lokale brann- og eltilsyn, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon og Arbeidstilsynet.


Inspektørene har vært ute i rundt 450 virksomheter over hele landet for å sjekke om de gjør nok for å kartlegge og redusere risiko. Resultatet er nedslående. Fra Strålevernets tilsyn var det  derimot generelt gode resultater og bedre enn resultatene fra de andre bransjene.

- Å ha god oversikt over hva som kan utgjøre en risiko er viktig for å forebygge ulykker og hindre helse- og miljøskader. For å iverksette gode tiltak og redusere risikoen, er det helt nødvendig å ha god kjennskap til hvilke farer som faktisk finnes, sier direktør Ingrid Finboe Svendsen i Arbeidstilsynet på vegne av alle tilsynsmyndighetene som har medvirket i aksjonen.

 

De viktigste funnene:

 • Seks av ti virksomheter har ikke kartlagt hva som kan utgjøre en risiko for arbeidstakerne sine, samfunnet og miljøet.
 • Mer enn halvparten har ikke gjort en risikovurdering. Det vil si at de ikke vet hva som er de største farene i virksomheten og hva det er viktigst at de tar tak i først.
 • Halvparten har ikke iverksatt tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår, og de mangler rutiner for å rette opp og begrense skaden dersom kritiske hendelser skjer.
 • Det er de største virksomhetene som jobber best med å forebygge farer og skader. Det er særlig små og mellomstore bedrifter som mangler oversikt og tiltak for å forebygge og håndtere farer og potensielle problemer.
 • Verksteder, bygg og anlegg og industri er de bransjene med størst forbedringspotensial. 
 • Det er ikke markante geografiske forskjeller i funnene.

 

Ingen bedring

I fjorårets aksjon manglet 25 prosent av de kontrollerte virksomhetene oversikt over risiko. I årets aksjon er det hele 60 prosent som har for dårlig oversikt over farene på arbeidsplassen. At resultatet er så mye dårligere i år kan i hovedsak forklares med at flesteparten av tilsynene er gjennomført i små og mellomstore virksomheter. I fjor var det tilsyn i flere større bedrifter. Erfaringsmessig vet vi at det er de største som er best til å arbeide systematisk med helse- miljø og sikkerhet

- Arbeidsplassen skal være et trygt sted. Ingen skal oppleve å bli syk eller skadet på jobb. Virksomhetene må forebygge hendelser som kan sette omgivelsene i fare. For å kunne iverksette gode tiltak er det viktig å ha oversikt over hva som er de største farene, sier Finboe Svendsen.

Alle virksomheter skal jobbe systematisk for å kartlegge risikoforhold, og de må gjennomføre tiltak for å redusere disse til et akseptabelt nivå. Dette gjelder også de små og mellomstore. Årets aksjon viser at disse har en jobb å gjøre, mener direktøren i Arbeidstilsynet.

- Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid fører til færre tap og skader. Derfor lønner det seg både for virksomhetene og omgivelsene at det jobbes godt med HMS.

 

Øke sikkerheten

Målet med aksjonen er å øke sikkerheten på norske arbeidsplasser og for samfunnet og miljøet. Inspektørene har gjennomført kontroller i blant annet bygg- og anleggs virksomheter, verkstedbedrifter og næringsmiddelindustrien.
Høstens aksjon er tredje gang tilsynsmyndighetene gjør en felles innsats for å bidra til å forebygge og redusere konsekvensene av ulykker som rammer folk og miljø.

- Poenget er å nå bredt ut, og å koordinere den innsatsen vi som tilsynsmyndigheter gjør ute i virksomhetene, sier Finboe Svendsen.

 

Resultat fra Strålevernets tilsyn

Under aksjonen har Statens strålevern gjennomført tilsyn med helseforetak som driver nukleærmedisinsk virksomhet. Det var generelt gode resultater og bedre enn resultatene fra de andre bransjene. Tilsynet fokuserte på om sykehusene har gjort en risikovurdering og hvordan denne aktivt brukes for å forebygge uhell og uønskede hendelser innen nukleærmedisin.

Tilsynet ved 22 sykehus ble gjennomført ved en nettbasert spørreundersøkelse. Svarfrekvensen fra sykehusene var på 86,4 % (19 av 22 sykehus).

 

De viktigste funnene ved sykehus med nukleærmedisin (NM):

 • To av nitten sykehus med NM har ikke kartlagt, og mangler derfor oversikt over hva som kan utgjøre en risiko for arbeidstakerne sine, samfunnet og miljøet.
 • Tre av nitten sykehus med NM har ikke gjort risikovurdering. Det vil si at de ikke vet hva som er de største farene i virksomheten og hva det er viktigst at de tar tak i først.
 • Fire av nitten sykehus med NM har ikke iverksatt tiltak for å hindre at farlige situasjoner oppstår, men alle nitten sykehus med NM har rutiner for å rette opp og begrense skaden dersom kritiske hendelser skjer.
 • To av nitten sykehus med NM har ingen rutiner for gjennomgang av internkontrollen.
 • Ett stort og ett mellomstort sykehus med NM mangler oversikt og planer, men begge har et avvikshåndteringssystem for å avdekke, rette opp og forebygge potensielle problemer.
 • Nesten halvparten av sykehusene med NM har forbedringspotensial. 
 • Det er ikke markante geografiske forskjeller i funnene.

 

De som har deltatt i årets risikoaksjon er:

 • De lokale brannvesen og de lokale Eltilsyn
 • Klima- og forurensningsdirektoratet (Klif), inklusive Fylkesmannens miljøvernavdelinger
 • Statens strålevern
 • Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO)
 • Arbeidstilsynet

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har vært med som fagmyndighet for de lokale brannvesen og de lokale Eltilsyn.

 
Kontaktpersoner

Statens strålevern

Seksjonssjef Eva. G. Friberg, mobil 920 63 754
Seniorrådgiver Jan Frede Unhjem, Avdeling strålevern og sikkerhet, telefon: 67 16 25 70