Avslag på dispensasjon

Tilbake

Publisert 15.02.2013, oppdatert 26.08.2013 11:16

Stikkord: Radiologi

Lave stråledoser er ikke tilstrekkelig for dispensasjon fra krav om henvisning til radiologiske undersøkelser.

 

Strålevernet har nylig gitt avslag på en søknad om dispensasjon fra kravet om henvisning for beinmineralmåling som benytter røntgenbaserte måleapparater. Hovedformålet med strålevernforskriftens krav om henvisning, er å sikre en individuell berettigelsesvurdering av hver enkelt pasient samt å påse at pasienten blir fulgt opp av kvalifisert helsepersonell. En berettigelsesvurdering omfatter en vurdering av klinisk nytte og ikke bare strålerisiko fra undersøkelsen. Dispensasjon fra strålevernforskriftens krav gis kun dersom kravet vil virke sterkt urimelig for samfunnet eller virksomheten.

 

Tilbud om beinmineralmåling uten krav til henvisning fra lege minner mye om «screeningvirksomhet». Hensikten med målingen er å avdekke personer med høyere risiko for osteoporose og påfølgende beinbrudd. Det er strenge krav til screeningvirksomhet som benytter radiologiske metoder. Nytteverdien av en screeningvirksomhet må være basert på kunnskap (evidensbasert) for å kunne tilbys utenfor kliniske studier. Andre viktige krav til en screeningvirksomhet er systematikk og jevnlig evaluering av effekten. Strålevernet fant ikke at virksomhetens tilbud om beinmineralmåling oppfyller kravene til screeningvirksomhet og undersøkelsen krever da henvisning fra helsepersonell.

 

Strålevernet har forespurt Helsedirektoratet, Den norske legeforening og Norsk osteoporoseforbund om deres vurdering av den kliniske nytteverdien av beinmineralmålinger av friske personer uten symptomer. Hovedkonklusjonen fra tilbakemeldingene var at det ikke forelå tilstrekkelige kunnskapsbaserte bevis for at det bør etableres screeningprogram for beinmineralmåling og at undersøkelsen ikke bør utføres uten henvisning fra lege.

 

Strålevernet kan ikke se at krav om henvisning til beinmineralmåling vil virke sterkt urimelig og har derfor gitt avslag på dispensasjonssøknaden.