Har man rett til innsyn i måleresultater om radon?

Tilbake

Publisert 18.02.2013, oppdatert 20.02.2013 14:38

Stikkord: Radonmåling, Radon

Statens strålevern får jevnlig spørsmål om opplysninger om radonnivåer i boliger kan gis ut til den som ber om det. Vi har utredet spørsmålet i lys av offentlighetsloven, forvaltningsloven og personopplysningsloven og konkludert med at det som hovedregel ikke er grunnlag for å nekte innsyn.


Tidligere var Strålevernets praksis å ikke oppgi radonmåleresultater fra enkeltboliger til tredjemann. Med tredjemann mente vi alle som ikke var boligkjøpere, eiendomsmeglere eller leietakere. Det vil si at boligkjøpere fikk innsyn i måleresultater dersom de ba Strålevernet om det. På grunnlag av henvendelser fra enkeltpersoner som stilte spørsmål ved nevnte praksis, gjorde vi en ny vurdering, blant annet i lys av offentlighetsloven fra 2006. Vår konklusjon ble som nevnt over, at radonmåleresultater som hovedregel ikke kan unntas offentlighet, dvs. at også andre enn boligkjøpere, eiendomsmeglere og leietakere har rett til innsyn dersom de ber om det og dersom opplysningene kan fremskaffes med enkle fremgangsmåter. 

 

Innsynsretten samsvarer for øvrig godt med den opplysningsplikt en boligselger har til å sørge for å informere interesserte kjøpere om aktuelle måleresultater.