Etterlyser mer handling mot radon

Tilbake

Publisert 10.04.2013, oppdatert 10.04.2013 10:33

Stikkord: Radon

Norske myndigheter ønsker økt fokus på konkrete tiltak for å redusere høye radonnivåer i boliger og bygg. Nå skal saken drøftes på internasjonalt nivå. 

Norge er sammen med Sverige og Finland blant de land i verden med de høyeste radonkonsentrasjonene i inneluft. På en internasjonal konferanse om radon i Paris denne uken setter norske myndigheter fokus på hva som må gjøres for å redusere nivået av den kreftfremkallende edelgassen radon i boliger og bygg.

 

-Norge og en rekke andre land har kommet langt i arbeidet med å måle radoneksponeringen, men målinger alene redder ikke liv. Da må det tiltak til. Nå ønsker vi å rette søkelyset mot hva folk og myndigheter selv kan gjøre for å redusere radonnivået, sier direktør Ole Harbitz i Statens strålevern.

 

Han åpner konferansen Radon & Society – from knowledge to action som samler radoneksperter, myndigheter og lokale aktører fra hele verden. Strålevernet arrangerer konferansen sammen med franske strålevernmyndigheter, Institute for Radiological Protection and Nuclear Safety (IRSN).

 

Ifølge Verdens helseorganisasjon (WHO) gir radon i innemiljø økt risiko for lungekreft. Det er anslått at radon i boliger bidrar til rundt 300 lungekreftdødsfall årlig i Norge. Årsaken til at det fins radon i bygninger er at det siger inn jordluft som inneholder radon.

 

Strengere byggeregler
Regjeringen kom med sin nasjonale radonstrategi i 2009 og ønsket med den blant annet å innføre skjerpede krav til radontiltak.  I den nye tekniske byggforskriften (TEK 10) er det satt klare krav til radontiltak i nybygg. Hovedkravene er at alle nybygg med oppholdsrom skal ha radonsperre og det skal klargjøres for tiltak i byggegrunnen. Det har ikke gått like lett å få alle disse tiltakene på plass, opplyser senioringeniør Knut-Helge Sandli i Direktoratet for byggkvalitet:

 

- Min oppfatning er at mange boligbyggere er flinke til å oppfylle kravet om radonsperre, men ikke like mange har fått med seg kravet om å klargjøre for luftetiltak i grunnen, sier Sandli.

 

De innskjerpede kravene om radontiltak omfatter også fritidsboliger. Sandli tror ikke alle hyttebyggere har fanget opp dette. Finland har kommet langt når det gjelder konkrete radontiltak. Strålevernemyndighetene i landet har sett at tiltakene som er gjort i nybygg, gir lavere radonnivåer.

 

-Finnene er sammenlignbare med oss med når det gjelder radonutfordringer, og vi har mye å lære av hverandres erfaringer, sier seniorrådgiver Ingvild Finne i Statens strålevern.

 

Effektive radontiltak
Strålevernet anbefaler at det gjøres tiltak dersom radonnivået i et oppholdsrom overstiger 100 Bq/m3. Skoler, barnehager og utleieboliger er fra 1. januar neste år pålagt å gjøre tiltak dersom radonkonsentrasjonen overstiger 100 Bq/m3.

 

-I mange tilfeller er det enkle tiltak som skal til for å redusere konsentrasjonen av radon i eksisterende bygninger, sier sivilingeniør Marius Kvalvik i SINTEF Byggforsk.

Under konferansen i Paris vil han særlig trekke fram tiltak som at man kan tette konstruksjonen mot grunnen, forbedre ventilasjonen i bygget eller ventilere byggegrunnen.

 

Omfanget av og kostnadene med tiltak varierer, og avhenger både av bygningstype, eksisterende ventilasjon og tettheten til konstruksjonen mot grunnen. Det mest effektive radontiltaket folk kan gjøre er å få installert et radonsug i huset sitt, opplyser Ingvild Finne i Strålevernet.
Det er et rør som går fra grunnen ut i friluft og som lager et undertrykk i grunnen ved hjelp av en vifte.  Med lavere trykk under huset enn inni, vil radongassen ikke sive inn.

-Hele 70-90 prosent av radongassen fjernes på denne måten, sier Finne.

 

Kommunenes ansvar
Alle kommuner plikter å ha oversikt over omfanget av radonproblemer. I dag har om lag halvparten av landets 431 kommuner foretatt en kartlegging av radon i boliger.

- Kommunene må ta hensyn til radon i arbeidet med risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS) og i kommuneplaner og reguleringsplaner. Kommunene kan knytte krav til bruken av et område med høye radonverdier, sier Finne i Strålevernet.
 

 

Pressekontakt Statens strålevern: Jofrid Egeland, +47 67 16 26 43.