Nytt norsk senter sentralt i forebygging av atomulykker

Tilbake

Publisert 18.04.2013, oppdatert 20.01.2014 16:01

Stikkord: Atomberedskap, UV-stråling, Radioaktiv forurensning, Radioaktivitet i miljøet, Forskning

Senter for radioaktivitet, mennesker og miljø (CERAD) ble offisielt åpnet denne uken. Det skal blant annet se på effektene av stråling i kombinasjon med ulike miljøstoffer. Senteret er unikt i internasjonal sammenheng.

UMB-031852_4

UMB-031852_4

CERAD ledes av professor Brit Salbu fra UMB. Avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern er senterets nestleder. (Foto: Gisle Bjørneby, UMB)

 

CERADs mål er å frambringe ny kunnskap og vitenskapelige metoder som på sikt skal bidra til bedre beskyttelse av miljø og helse. Senteret er utpekt som et av 13 nye sentre for fremragende forskning (SFF) fra 2013.

 

Senteret ledes av Universitetet for miljø- og biovitenskap (UMB) i samarbeid med Statens strålevern. Senterets leder er professor Brit Salbu fra UMB, som også er faglig rådgiver for regjeringens Kriseutvalg for atomberedskap. Avdelingsdirektør Per Strand fra Strålevernet er senterets nestleder.

 

- CERAD er et ressurssenter som er helt unikt internasjonalt. Senteret jobber for å redusere usikkerheten i risikovurderinger knyttet til radioaktivitet. Vi ser på radioaktivitet og risiko sammen med andre faktorer som ultrafiolett stråling (UV). Dette har aldri vært gjort nasjonalt eller internasjonalt før, og bør bidra betydelig til å forstå risiko bedre, sier leder Brit Salbu.

 

-CERAD og dets vitenskapelige miljø vil styrke det faglige grunnlaget for den nasjonale atomberedskapens konsekvensvurderinger og mottiltaksstrategi, sier Per Strand i Strålevernet.

 

CERAD vil forske på radioaktiv miljøforurensning og effekter av lave stråledoser på miljø og helse. Arbeidet er delt inn i fem tema: Kilder til forurensning og utslippsscenarier, overføring i miljøet, biologiske responser, risikovurderinger og ultrafiolett stråling (UV).

Forskningen vil inkludere feltforsøk, laboratorieforsøk, sofistikerte målemetoder, utvikling av avanserte modellverktøy og bestrålingsforsøk av dyr og planter.

 

Det er Norges forskningsråd som har tildelt CERAD status som Senter for fremragende forskning. Øvrige deltagere i senteret er Norges veterinærhøyskole (NVH), Norsk institutt for vannforskning (NIVA), Folkehelseinstituttet (FHI) og Meteorologisk institutt (met.no).

 

Les mer om senteret her: Stråleverninfo 6:2013.