Ekspertgruppe slår fast at mobiltelefoner ikke gir helseskade

Tilbake

Publisert 23.05.2013, oppdatert 02.01.2014 15:37

Stikkord: Elektromagnetisk stråling, Mobiltelefoner, Mobil og trådløst

Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet sender i disse dager ut brev til landets kommuner. I brevet understrekes det at det ikke er vitenskapelig grunnlag for å si at mobiltelefoner og annet sendeutstyr som overholder grenseverdiene gir helseskader. Folk i Norge er godt beskyttet.

135

135

 

I brevet som er sendt til alle landets berørte forvaltningsnivåer, viser departementene til en rapport om svake høyfrekvente elektromagnetiske felt. Konklusjonen i rapporten er at de senere års forskning samlet sett ikke gir belegg for at eksponering for svake radiofrekvente felt fører til skadelige helseeffekter, og at befolkningen i Norge er godt beskyttet mot uønskede effekter. I brevet understrekes viktigheten av en enhetlig og trygg forvaltning og at ulike myndigheter legger rapporten til grunn for sine beslutninger.


Rapportens funn er i samsvar med den forvaltningspraksis Statens strålevern har fulgt i lang tid. Strålevernets forvaltningspraksis på dette området videreføres dermed.

 

Statens strålevern har hatt forvaltningsansvar for ikke-ioniserende stråling i mer enn 30 år, herunder å sikre strålevern med bruk av svake høyfrekvent elektromagnetiske felt som brukes til kommunikasjon som mobiltelefoni og trådløse nettverk. Strålevernet har i alle år lagt internasjonale faglige anbefalinger til grunn for å sikre godt strålevern for brukere og befolkningen generelt.

 

Det har vært reist innvendinger gjennom flere år fra interessegrupper mot at dette faglige grunnlaget ikke i tilstrekkelig grad beskytter mot mulige skadelige helseeffekter. Helse- og omsorgsdepartementet og Samferdselsdepartementet ba i 2009 Folkehelseinstituttet om å lede og samle oppdatert kunnskap om mulige helseeffekter for elektromagnetiske felt og vurdere forvaltningspraksis i Norge og andre land. Departementene mottok rapporten fra ekspertgruppen i 2012. 
 

 

Les om saken på Helse- og omsorgsdepartementets nettsider.

 

Kontaktperson i Strålevernet: Forsker Lars Klæboe, tel. 67 16 25 00.