Nasjonal kreftstrategi 2013-2017

Tilbake

Publisert 07.06.2013, oppdatert 26.08.2013 10:55

Stikkord: Mammografi, Røntgen, Radon

Helse- og omsorgsdepartementet har lagt frem nasjonal kreftstrategi som skal legge grunnlaget for at den gode kvaliteten i norsk kreftomsorg skal bli enda bedre. Kreftstrategien gir gode nasjonale målsetninger og delmål som forankrer flere av Strålevernets fokusområder.

 

Kreftstrategien nevner spesielt at man må jobbe med målrettet informasjon om soling og kreftrisiko for å nå målet om å bli et foregangsland for kreftforebygging.

 

Strategien støtter økt satsning på eHelse og gode IKT-systemer med integrerte beslutningsstøttesystemer, tilstrekkelig kompetanse, kapasitet og oppdatert utstyr med god kvalitet. Dette er i tråd med Strålevernets satsningsområder innen medisinsk strålebruk. Utvikling av retningslinjer for henvisning for fastlegene er sammenfallende med Strålevernets arbeid innen implementering av henvisningskriterier for bildediagnostikk. Helsedirektoratet er gitt i oppdrag å etablere en overordnet strategi og styringsstruktur for de nasjonale screeningprogrammene og det er nedfelt konkrete tiltak i kreftstrategien for å unngå «villscreening». Det er nedfelt som delmål å vurdere en rapporteringsplikt for mammografiscreening utenfor mammografiprogrammet. Videre står det at en autorisasjonsordning for medisinske fysikere innen bildediagnostikk og stråleterapi skal vurderes.

 

Kreftstrategien slår fast at Norge skal bli et foregangsland på kreftforebygging. Et av virkemidlene kreftstrategien peker på er strategien for å redusere radoneksponering i Norge. Flere av virkemidlene i radonstrategien er allerede igangsatt, som forskriftsfestede grenseverdier for radon i nybygg og i skoler, barnehager og utleieboliger.

 

Her kan du lese nasjonal kreftstrategi i sin helhet.