Kriseutvalget for atomberedskap utvides

Tilbake

Publisert 26.08.2013, oppdatert 07.02.2014 10:13

Stikkord: Atomberedskap

Utenriksdepartementet og Kystverket er blitt nye medlemmer i Kriseutvalget for atomberedskap. 

Kriseutvalget for atomberedskap (KU) har ansvaret for atomberedskapen i Norge og skal beskytte liv, helse, miljø og viktige samfunnsinteresser når situasjonen krever det. I kongelig resolusjon av 23. august 2013 er Kriseutvalgets mandat oppdatert. Statens strålevern leder Kriseutvalget, og øvrige deltakere er Politidirektoratet, Helsedirektoratet, Forsvaret, DSB og Mattilsynet. Nye medlemmer er Utenriksdepartementet og Kystverket.

Behovet for å ha UD representert i Kriseutvalget ble tydelig i forbindelse med Fukushima-ulykken i mars 2011.

De senere årene er det blitt stadig flere transporter av radioaktivt materiale og økt ferdsel av sivile reaktordrevne fartøyer langs norskekysten. Det har blant annet ført til et behov for også å ha Kystverket representert i Kriseutvalget.

I tillegg til at Kriseutvalget har fått medlemmer, er Kongelig resolusjon av 23. august 2013 om atomberedskap - sentral og regional organisering - endret på følgende punkter:

  • Forbeholdene om at tiltak med hjemmel i politiloven kun kan gjennomføres med tilslutning fra Justis- og beredskapsdepartementet tas ut av resolusjonen, siden de ikke lenger stemmer overens med gjeldende myndighetsroller.
  • Kriseutvalgets (måle)ressurser kan ved behov nyttiggjøres i arbeidet med å avdekke og avverge terrorhandlinger.
  • Omtalen av informasjonsberedskapen ved en atomhendelse er oppdatert, slik at den bedre gjenspeiler organiseringen av informasjonsberedskap ved kriser.
  • Det er presisert at Statens strålevern som leder for Kriseutvalget, ved behov gis myndighet til å fatte vedtak inntil Kriseutvalget er samlet.

Den nye kongelige resolusjonen erstatter den gamle fra 17. februar 2006 og gjelder fra 1. september 2013.