Internasjonalt møte om radioaktivt avfall

Tilbake

Publisert 10.10.2013, oppdatert 18.11.2013 10:57

Stikkord: Handlingsplanen for atomsaker, Atomhandlingsplanen

Svært mange nasjoner er aktivt involvert i prosjekter i Russland og tidligere sovjetstater for å bistå med økt atomsikkerhet og håndtering av brukt kjernebrensel og radioaktivt avfall. Dette var tema for møtet i IAEAs Contact Expert Group (CEG) som består av land som er engasjert i atomsikkerhetsarbeidet i Russland.


Det 27. møtet i CEG ble gjennomført i Murmansk 9. oktober 2013. Møtet ble ledet av seksjonssjef Ingar Amundsen ved Statens strålevern, som er leder i gruppen.


Norsk innsats

Norge presenterte status og prioriteringer i den norske regjeringens handlingsplan for atomvirksomhet i nordområdene. Norsk engasjement har vært en viktig faktor for den felles innsatsen som er gjort i Nordvest-Russland for å sikre og fjerne radioaktive kilder. Blant Norges hovedoppgaver framover vil oppryddingsarbeidet i Andrejevbukta stå sentralt. Det ble presisert at det er viktig å bidra til å løse omfattende og komplekse utfordringer i Nordvest-Russland innenfor kjernesikkerhet.


Atomubåten K-27

Russland presenterte blant annet utfordringene når det gjelder dumpede objekter i Arktis. Atomubåten K-27, lokalisert i Karahavet, ble fremhevet blant de dumpede objektene med størst risiko for å forurense miljøet. Norge ser det som nødvendig å gjennomføre en risiko- og miljøkonsekvensvurdering før en eventuell heving av ubåten kan gjennomføres. En eventuell beslutning om å heve K-27 er et russisk ansvar, og det er avgjørende at Russland tar et klart lederskap i oppryddingen.


Internasjonal koordinering

På møtet ble det fremhevet at det er viktig å koordinere samarbeidet om atomsikkerhet i de ulike internasjonale fora, som CEG og G8 for å bedre informasjonsutveksling og sikre god gjennomføring.


Besøk til Andrejevbukta og Sajdabukta

Møtet ble etterfulgt av besøk til den nedlagte marinebasen i Andrejevbukta, og til Sajdabukta, som er et lagringsanlegg for reaktorseksjoner fra atomubåter samt fasilitet for håndtering og lagring av radioaktivt avfall. Formålet med besøkene var å gjøre opp status for den internasjonale innsatsen som er gjort på de to anleggene.


Møtet åpnet av guvernøren i Murmansk

CEG har møter 2-3 ganger i året og denne gang deltok 65 deltagere fra 10 nasjoner. Fra Norge deltok Utenriksdepartementet, Statens strålevern og Fylkesmannen i Finnmark. Guvernøren i Murmansk Elena Kovtun åpnet og deltok under konferansen. Møtet ble dekket av både nasjonale og internasjonale medier, og NRK deltok på befaringen til Andrejevbukta.


Les mer omCEG på IAEA sine nettsider.

 

CEG_2013

CEG_2013

CEG_2013_2

CEG_2013_2


Leder i CEG Ingar Amundsen, Statens strålevern (t.v) og Johnny Almestad, Utenriksdepartementet.