Strålevernet endrer sitt engasjement innen medisinsk strålebruk

Tilbake

Publisert 16.01.2014, oppdatert 28.10.2014 10:47

Stikkord: Mammografi, KVIST, Røntgen

Strålevernet har gjort en gjennomgang av eget arbeid rettet mot medisinsk strålebruk i diagnostikk og terapi, og vurdert fremtidige satsningsområder. Bakgrunnen er endret nasjonalt regelverk, nye internasjonale føringer, reorganisert helsevesen og fokus på e-helse.

Medisinsk strålebruk representerer den største kunstige kilden til stråledose til befolkningen, det er potensiale for alvorlige uhell, og kvaliteten i undersøkelse og behandling har klare helseøkonomiske implikasjoner så vel som strålevernsmessige.

I tillegg til forvaltning og tilsyn har Strålevernet til nå hatt en operativ rolle innen Mammografiprogrammet, og har dessuten bygget opp et flerfaglig nettverk for kvalitetssikring i stråleterapi (KVIST). Strålevernet har også deltatt i mange utviklingsprosjekter, men med få rene forskningsprosjekter fokusert på strålebruk.

Strålevernets fremtidige arbeid innen medisinsk strålebruk vil fortsette å fokusere på forvaltning og tilsyn. Følgende endringer er gjenstand for vurdering:

Mammografiprogrammet (MP): Strålevernet foreslår å fase ned vår operative rolle i Mammografiprogrammet og styrke vår tilsynsvirksomhet. Vi er i dialog med Helse- og omsorgsdepartementet (HOD), Helsedirektoratet, Kreftregisteret og de regionale helseforetakene for å diskutere mulige løsninger for Strålevernets foreslåtte avvikling av vår operative rolle i MP. Inntil endelig beslutning er tatt, vil Strålevernet fortsette å ivareta sitt ansvar innen kvalitetskontroll av mammografiapparatene. Vi vil imidlertid tone ned vårt arbeid innen de resterende punktene i mandatet og det vil ikke bli igangsatt nye initiativer. Involverte aktører vil holdes fortløpende orientert i sakens utvikling.

KVIST-arbeidet: Strålevernet er i en omstillingsfase når det gjelder KVIST-arbeidet. Vi er i dialog med Helsedirektoratet vedrørende vår rolle i utarbeidelse av faglige anbefalinger innen stråleterapi for å sikre et helhetlig og koordinert arbeid. Det er ønskelig å videreføre de etablerte faglige nettverkene, men omfanget og fokusområdene vil måtte tilpasses Strålevernets satsningsområder for neste planperiode. Strålevernet vil gjøre en gjennomgang av pågående og planlagt KVIST-arbeid og holde fagmiljøet fortløpende orientert om videre utvikling.

Forskning og FoU: Strålevernet ønsker å satse på mer forskning innen medisinsk strålebruk og har derfor styrket seksjon forskning med ressurser til dette. Hovedinnsatsen innen forskning vil likevel finansieres gjennom eksterne forskningsmidler.