Storaksjon skal luke ut feil

Tilbake

Publisert 06.05.2014

Stikkord: Solarium, Tilsyn

 

Denne uken kontrolleres opp mot 700 virksomheter innen hotell, servering og næringsmiddelindustri. Tilsynsmyndighetene skal sjekke om kravene til helse, miljø og sikkerhet blir fulgt.

– Vi frykter at mange virksomheter ikke har gode nok rutiner som hindrer at farlige feil og situasjoner gjentar seg, sier Jon A. Lea, direktør i DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap).

Alle virksomheter skal ha rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge avvik fra HMS-lovgivningen (helse, miljø og sikkerhet). Fellesnevneren i aksjonen er internkontrollforskriften, som alle etater fører tilsyn etter.

– Det dreier seg om å lære av det som går galt, såkalte avvik, og sørge for at det ikke skjer igjen. Gode rutiner og en kultur for avvikshåndtering er nødvendig for å forhindre nye uhell og ulykker, understreker Lea.

Arbeidstilsynet, Miljødirektoratet, Næringslivets sikkerhetsorganisasjon, Statens strålevern, DSB, Fylkesmennene, brann- og redningsvesen og lokale eltilsyn samarbeider om årets storaksjon. Tilsynene gjennomføres hos utvalgte virksomheter over hele landet, hovedsakelig innen hotell, servering og næringsmiddelindustri.

–Summen av tilsyn gir oss et godt bilde av nivået for helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet i disse bransjene. Den kunnskapen skal vi bruke videre i det ulykkesforebyggende arbeidet, sier Lea.

Alle hendelser som innebærer brudd på HMS-lovgivningen regnes som avvik. Det kan for eksempel dreie seg om manglende bruk av verneutstyr, forurensende utslipp, feil lagring av kjemikalier, feil ved elektriske anlegg eller brann og branntilløp. Tilsynsmyndighetene anbefaler at den enkelte virksomhet utvider definisjonen til også å gjelde andre forhold som har betydning for sikker drift.

– I tillegg til at god avvikshåndtering reduserer faren for skader på omgivelsene, kan det være direkte lønnsomt for virksomheten fordi det kan forebygge driftsstans, sykefravær og tap, sier Lea.

I forbindelse med aksjonen er det utarbeidet en veileder ”Det er bedre å lære av en feil, enn å gjenta den”

Statens strålevern i årets aksjon

Statens strålevern har i årets aksjon valgt å fokusere på solarievirksomheter. Tilsynsansvaret for solarier er delegert til kommunene, og Strålevernet har derfor sendt ut en oppfordring til landets kommuner om å delta i aksjonen.

- Det har til nå vært mest fokus på det tekniske ved tilsyn i solarievirksomheter, og vi håper at aksjonen kan bidra til mer oppmerksomhet på internkontroll og avvikshåndtering, som er like viktig i solarievirksomheter som i andre bransjer. Et velfungerende internkontrollsystem og god avvikshåndtering vil komme både ansatte, eier og brukere av solarier til gode. Vi håper derfor mange kommuner velger å bli med på aksjonen denne uka, sier seksjonssjef Tone-Mette Sjømoen.