Strålevernets funn i årets tilsynsaksjon

Tilbake

Publisert 16.05.2014, oppdatert 16.05.2014 09:22

Stikkord: Solarium

Strålevernet var en del av tilsynsmyndighetenes storaksjon i forrige uke. Vi valgte i årets aksjon å fokusere på solarievirksomheter, og siden tilsynsansvaret for solarier er delegert til kommunene, oppfordret vi derfor kommunene om å delta.

Noen av funnene fra kommunenes tilsyn ved solarier i årets aksjon: 

  • Det ble gjort tilsyn ved totalt 44 solarievirksomheter, fordelt på 11 fylker 
  • Av de 44 solarievirksomhetene, var det 10 som manglet et system for avvikshåndtering 
  • 25 av de 34 virksomhetene med system for avvikshåndtering driver systematisk opplæring i bruken av avvikssystemet 
  • Hos 31 av de 34 virksomhetene med system for avvikshåndtering blir avvikene rapportert til og behandlet av ledelsen.

Antallet kontrollerte virksomheter er for lite til å kunne trekke noen konklusjoner angående solariebransjen som helhet, men det gir oss en pekepinn på tilstanden.