Strålevernet innstiller til fornyet konsesjon for Haldenreaktoren

Tilbake

Publisert 21.05.2014, oppdatert 21.05.2014 10:07

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft, IFE

Det fremmes forslag om en rekke vilkår for konsesjonen. Det er blant annet en forutsetning for ny konsesjon at det forebyggende sikkerhetsarbeidet ved instituttet styrkes og forankres i en helhetlig ledelsesstyrt sikkerhetskultur.

Strålevernet innstiller på at Institutt for energiteknikk (IFE) gis fornyet konsesjon etter atomenergiloven § 4 til å eie og drive Haldenreaktoren med brenselslagre i Halden i ti år fra og med 1. januar 2015. Det fremmes forslag om en rekke vilkår for konsesjonen.

Statens strålevern mottok 17. januar 2013 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å avgi innstilling til IFEs søknad om fornyet konsesjon for driften av Haldenreaktoren med brenselslagre i Halden for perioden 1.januar 2015 – 31.desember 2024.

Statens strålevern har vurdert de sikkerhetsmessige forhold ved driften av Haldenreaktoren med brenselslagre basert på dokumentasjonen som foreligger, opplysninger fremkommet på møter mellom Strålevernet og IFE, utførte tilsyn og gjeldende regelverk og internasjonale anbefalinger. Strålevernet har også engasjert ekstern bistand der vi har funnet behov for det for å belyse enkelte problemstillinger spesielt grundig.

IFE er etter en systemrevisjon som ble gjennomført tidligere i år satt under intensivert tilsyn. Strålevernet vil gjennom det intensiverte tilsynet kontrollere at avvikene som ble avdekket rettes opp og at den forebyggende sikkerhetskulturen styrkes. IFE har fått pålegg med frist til 31.august 2014 om å dokumentere overfor Strålevernet at avvikene er lukket.

Strålevernet skal etter dette forvisse seg om at anleggets tekniske standard og drift er forsvarlig, og at alle godkjenninger foreligger fra vedkommende myndigheter i henhold til lovgivningen ellers. Ettersom driften i henhold til atomenergiloven § 13 nr. 2 kan stanses med øyeblikkelig virkning hvis det oppdages at sikkerheten ikke er ivaretatt, ser ikke Strålevernet behov for å fravike den omsøkte varigheten for konsesjonen.

Spørsmålet om ny konsesjon skal endelig avgjøres av Kongen i statsråd.

Brev til HOD - IFE innstilling konsesjon (PDF)

Innstilling konsesjon IFE (PDF)

Kontaktpersoner:

direktør Ole Harbitz, tlf. 906 10 650
avdelingsdirektør Per Strand, tlf. 901 13 898