Internasjonalt møte om atomsikkerhet i Roma

Tilbake

Publisert 25.11.2014, oppdatert 25.11.2014 15:12

Stikkord: Atomsikkerhet

Det er gjennomført et internasjonalt møte om atomsikkerhet i Roma. Hensikten med møtet var å utveksle informasjon om internasjonale programmer for behandling, transportering og fjerning av atomavfall i Russland og tidligere Sovjet stater samt bidra til koordinering av fellesaktiviteter i disse områdene.

Det 28. møtet i IAEAs Contact Expert Group (CEG) ble gjennomført i Roma 19.–21. november. CEG består av land som er engasjert i atomsikkerhetsarbeidet i Russland. Møtet ble ledet av CEGs formann og seksjonssjef ved Statens strålevern, Ingar Amundsen. Amundsen ble gjenvalgt for en ny periode på to år.

Fokus på dumpede objekter med kjernebrensel og radioaktivt avfall i Arktisk

Russland uttrykte på møtet at CEG-forumet har gjennom nær 20 år hatt stor betydning for det internasjonale atomsikkerhetsarbeidet, men har likevel valgt å trekke seg, og vil fokusere videre på bilateralt samarbeid. Fra 2015 vil CEG ha fokus på atomsikkerhetsarbeid i Ukraina og tidligere Sovjet stater. Samtlige medlemsland ønsker å videreføre CEG, med unntak av Italia som vil delta fremover som observatør.

Blant temaene som ble diskutert på møtet var dumpede objekter med kjernebrensel og radioaktivt avfall i Arktisk, herunder resultater fra felles norsk-russisk tokt til Barentshavet for undersøkelse av den sunkne atomubåten K-159. I tillegg sto det russiske skipet «Lepse» på agendaen. Skipet har blitt brukt som lager for brukt kjernebrensel fra reaktorene til atomdrevne isbrytere. Skipet er nå satt i dokk på land ved Nerpa skipsverft på Kola halvøya.

Det internasjonale arbeidet med atomsikkerhet har gitt resultater

Møtet viste at det internasjonale arbeidet med atomsikkerhet innenfor rammen av CEG har gitt synlige resultater. Samtlige av de nærmere 200 russiske atomubåtene er hugget opp. Nær 1000 radioaktive strontiumbatterier ved russiske fyrtårn er fjernet, og erstattet med solcellepanelinstallasjoner. Det gjenstår fortsatt noen utfordringer, slik som behandling, transportering og fjerning av brukt kjernebrensel i Andrejevbukta, hvor uttransporteringen av brenselet skal etter planen skje i 2016.

Ukraina har som følge av sin europeiske integreringsprosess, forpliktet seg gjennom Assosieringsavtalen med EU, for å implementere EUs direktiver for kjerne- og strålesikkerhet. Ukraina har begynt arbeidet med utvikling av en nasjonal strategi for energi- og atomsikkerhet, herunder avfallshåndtering, hvor to viktige lover er innført.
Deltagere på seminaret var bl.a. departementer, strålevernsmyndigheter, institusjoner og eksperter fra medlemslandene.

Medlemsland og -organisasjoner i CEG 

 Finland  Norge
 Frankrike  Russland
 Tyskland  Sverige
 Italia  USA
 Japan  Europakommisjonen
 Ukraina  Det internasjonal atomenergibyrået IAEA