Radonstrategien forlenges til 2020

Tilbake

Publisert 22.04.2015, oppdatert 24.04.2015 09:52

Stikkord: Radon

Regjeringen har bestemt at strategien for å redusere radoneksponeringen i Norge skal videreføres fra 2015-2020.
Radon i hus på grusrygg. Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli

Radon i hus på grusrygg. Illustrasjon: Statens strålevern/Monica Egeli

 

Radon i inneluft er den nest hyppigste årsaken til lungekreft, etter aktiv røyking, ifølge Verdens helseorganisasjon. Her i landet anslås radon å forårsake rundt 300 lungekreftdødsfall i året. Norge er blant de land i verden med høyest gjennomsnittlig konsentrasjonen av radon i inneluft.

Radonstrategien ble første gang vedtatt i 2009. Siden da har den vært et viktig verktøy for radonarbeidet i Norge. Ulike myndigheter med ansvar innen helse, bygg og arbeid har sammen arbeidet for å redusere radoneksponeringen til befolkningen. Regelverk med radongrenser for nybygg, skoler, barnehager og utleieboliger er på plass, og flere enn før måler radon i hjemmene sine.

En evaluering av arbeidet med strategien viser at mye er gjort, men at det fortsatt gjenstår viktig arbeid. Evalueringen viser også at det er viktig med koordinering og et tverrsektorielt samarbeid.

-Det er bra at regjeringen har bestemt å forlenge radonstrategien frem til 2020, slik at det godt påbegynte arbeidet kan fortsette, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Forlengelsen av radonstrategien er tema i regjeringens nye Folkehelsemeldingen, Mestring og muligheter.  I den nye strategiperioden vil målet fortsatt være å arbeide for at radonnivåene i alle typer bygninger og lokaler ligger under gitte grenseverdier. Det er også et mål å få radoneksponeringen i Norge så langt ned som praktisk mulig.