Radioaktiv forurensning i arktiske områder

Tilbake

Publisert 04.05.2015, oppdatert 04.05.2015 12:07

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

En ny rapport om forurensing i arktiske områder er nylig gitt ut. Rapporten viser at selv om nivåene av radioaktivitet er generelt svært lave og fallende, er risikoen for radioaktiv utslipp fra ulike kilder i Arktis fortsatt til stede bl.a. fra dumpede og sunkne objekter til havs.

Rapporten fra Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) ble overlevert Arktisk Råds ministermøte, 24. april. Den presenterer de viktigste resultatene fra tre oppdaterte vurderinger, som blant annet inkluderer radioaktivitet i Arktis, håndtering av radioaktivt avfall og utilsiktede utslipp.

Radioaktivitet i Arktis

Hovedkildene til radioaktivitet i Arktis stammer fra historiske atomvåpenprøvesprengninger, dumpet radioaktivt avfall og utslipp fra europeiske gjenvinningsanlegg.

Tidligere AMAP-arbeid rettet oppmerksomheten mot risikoen ved radioaktive kilder i Arktis. Siden den forrige AMAP-vurderingen i 2009, er det gjort framgang i å håndtere atomavfall, fjerning og sikring av radioaktive kilder brukt som strømkilde i fyrlykter, opphugging av atomubåter og håndtering av det brukte atombrenselet, og opprydding i midlertidige lagringssteder på Gremikha og Andrejevbukta i Russland. Likevel er risikoen for radioaktiv utslipp fra bl.a. dumpede objekter fortsatt til stede.

Ekspertgruppe ledet av Norge

AMAPs ekspertgruppe på radioaktivitet er ledet av Norge, og den leverte informasjon om radioaktivitet til rapporten. Gruppen består av medlemmer fra de arktiske landene. En helhetlig vitenskapelig rapport fra denne gruppen forventes å bli publisert sommeren 2015.

Strålevernet gjennomfører nå sammen med russiske myndigheter, konsekvensvurderinger mht. potensielle utslipp fra de dumpede og sunkne atomubåtene K-27 og K-159 i Barents- og Karahavet.

Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) er en av fem arbeidsgrupper under Arktisk råd og gir råd til de åtte arktiske landene (Canada, Danmark/Grønland, Finland, Island, Norge, Russland, Sverige og USA) i saker relatert til forurensning og tilhørende tema.

Mer informasjon om AMAP: http://www.amap.no/