Borge pukkverk har fått tillatelse til deponering av alunskifer

Tilbake

Publisert 05.06.2015

Stikkord: Radioaktivt avfall

Statens strålevern har gitt tillatelse til deponering av alunskifer og andre radioaktive syredannende bergarter ved Borge pukkverk i Fredrikstad kommune.

Alunskifer. Illustrasjonsfoto: Statens strålevern

Alunskifer. Illustrasjonsfoto: Statens strålevern


Deponiet er det første i av sitt slag og vil kunne løse utfordringer med å disponere utgravde masser fra store utbygginger som for eksempel regjeringskvartalet og Follobanen.

Det er stort behov for deponier som kan ta imot radioaktive syredannende bergarter, som for eksempel alunskifer. Dersom syredannende bergarter ikke blir håndtert forsvarlig kan de reagere med luft og vann og danne sur avrenning med høyt innhold av radioaktive stoffer og andre tungmetaller. Denne type avfall må håndteres på en forsvarlig måte for å unngå skader på miljøet. Statens strålevern har vurdert at fordelene ved å tillate mottak og deponering av syredannende bergarter på en kontrollert og forsvarlig måte er større enn de mulige forurensningsmessige ulempene av mottaket og deponeringen.

Deponiet er plassert i et gammelt pukkverk utenfor Sellebekk i Fredrikstad kommune.
Deponiet har dobbel bunntetting og sigevannsoppsamling, det skal heller ikke være vanntransport gjennom deponiet. Det kan motta 350 000 tonn avfall pr. år. Deponiet har også tillatelse fra Fylkesmannen i Østfold.

Lenke til hørings- og tillatelsesdokumenter for Borge pukkverk.

Kontaktinformasjon: Solveig Dysvik