Atomubåten K-27 – mulig kilde til radioaktiv forurensning

Tilbake

Publisert 08.06.2015, oppdatert 09.06.2015 08:14

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Den russiske atomubåten K-27 er vurdert å være en av de viktigste kildene til mulig fremtidig radioaktiv forurensning i Arktis. Den ble dumpet på 30 meters dyp i Stepovogobukta i Karahavet i 1981, og har to reaktorer med brukt uranbrensel om bord.

Strålevernet har tatt initiativ til en studie som skal gi ny og oppdatert informasjon om hvilke konsekvenser et eventuelt potensielt utslipp fra K-27 vil få for mennesker og miljø. Som et ledd i den studien har Strålevernet utgitt en rapport som gir en oversikt over fakta om atomubåten, redegjør for radioaktivt materiale om bord, og vurderer de ulike forholdene som kan føre til en spontan kjedereaksjon. Rapporten beskriver også mengder og former for radioaktive stoff som kan slippes ut til miljøet i ulike ulykkesscenarier.

I 2012 ble det gjennomført et norsk-russisk forskningstokt til Karahavet. Resultatene fra toktet viser at den radioaktive forurensningen i området er lav og at det ikke lekker fra de to reaktorene om bord i atomubåten K-27.

Bakgrunn om dumping av radioaktivt avfall

Fram til tidlig 1990-tall brukte tidligere Sovjetunionen, og senere Russland, de nordlige havområdene som dumpingplass for radioaktivt avfall. Avfallet er blant de potensielle kildene til radioaktiv forurensning i Nordvest-Russland. Spesielt gjelder dette det brukte kjernebrenselet.