Endringer i Helsedirektoratet fra 1. januar 2016

Tilbake

Publisert 15.12.2015, oppdatert 16.12.2015 11:18

Stikkord: Statens strålevern

Fra 1. januar får Helsedirektoratet nye oppgaver og ansvarsområder. Endringene gjør at direktoratet får en tydeligere fag- og myndighetsrolle.

I revidert nasjonalbudsjett i mai, presenterte regjeringen ny virksomhetsstruktur for etatene under Helse- og omsorgsdepartementet.

Nye oppgaver

Som følge av den nye virksomhetsstrukturen skal over 350 årsverk ut av direktoratet og nær 200 årsverk inn. Med årsverkene som kommer inn, følger oppgaver og ansvar som styrker Helsedirektoratets rolle som fag- og myndighetsorgan:

 • Statens autorisasjonskontor for helsepersonell overføres i sin helhet til direktoratet 
 • Seksjon for meldesystemer og sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering i helse- og omsorgstjenesten fra Kunnskapssenteret overføres til direktoratet 
 • Administrative ressurser fra Statens institutt for rusmiddelforskning overføres til direktoratet 
 • Statens strålevern organiseres som en etat i Helsedirektoratet

I tillegg til oppgavene som kommer inn, er det også noen endringer på oppgaver og miljøer som samles utenfor Helsedirektoratet: 

 • E-helsedivisjonen i Helsedirektoratet trekkes ut og etableres som Direktoratet for e-helse 
 • Klagesaker fra Helsedirektoratet skal overføres til det nye nasjonale klageorganet for helsetjenesten 
 • Bibliotektjenestene i etatene samles i Folkehelseinstituttet

Statens autorisasjonskontor (SAK)

Overføringen av SAK inn til direktoratet skal styrke arbeidet med autorisasjon og godkjenning. Sammenslåingen skal også bidra til mer helhetlig arbeid, færre beslutningsnivåer og kortere avstand mellom saksbehandling og myndighetsrollen. Nytt nettsted blir www.helsedirektoratet.no/autorisasjon.

Meldesystemer

Når seksjon meldesystemer i Kunnskapssenteret blir overflyttet, flyttes også ansvaret for behandling av 3-3-meldinger. Spesialisthelsetjenesteloven § 3-3 vil bli endret slik at Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten blir erstattet med Helsedirektoratet. For helsepersonell vil ikke dette medføre noen endring. Man skal fortsatt melde på samme måte som tidligere, og informasjon fra meldeordningen kan ikke brukes til sanksjoner mot enkeltpersoner eller virksomheter.

Sekretariatet for Nasjonalt råd for prioritering

Helsedirektoratet har i oppdragsbrev fra Helse- og omsorgsdepartementet fått i oppdrag å huse sekretariatet for prioriteringsrådet. Departementet har lagt til grunn at sekretariatets faglige uavhengighet og saksbehandlingsform videreføres selv om de flytter fra Kunnskapssenteret til Helsedirektoratet. Rådet, som består av 19 likeverdige medlemmer, ledes av helsedirektøren.
Rådet vil beholde dagens nettsted: www.prioritering.no

Statens strålevern

Helsedirektoratet får et samlet faglig og administrativt ansvar for Strålevernet. Men Strålevernet skal fortsatt:

a) Være ansvarlig myndighet på atomsikkerhets- og ikkespredningsområdet

b) Ha selvstendig beslutningsmyndighet etter atomenergiloven direkte underlagt HOD

c) Opprettholde ansvar og selvstendig beslutningsmyndighet etter forurensningsloven direkte underlag Klima- og miljødepartementet

d) Beholde ansvar og oppgaver for UD, inkludert arbeidet med atomhandlingsplanen og forvaltningen av tilskuddsordningen

Helse- og omsorgsdepartementet vil gi oppdrag etter strålevernloven til Helsedirektoratet og Strålevernet.

E-helse

Bakgrunnen for å etablere et eget direktorat, er å sikre en sterkere og mer koordinert IKT-utvikling i hele helse- og omsorgssektoren. Mer informasjon om det nye direktoratet finner du på www.ehelse.no og i artikkelen «Praktisk informasjon».

Klagesaker

Det nye klageorganet vil bestå av dagens Pasientskadenemda, Helsepersonellnemda, Preimplantasjonsdiagnostikknemnda og Klagenemnda for behandling i utlandet. Formålet er en mer effektiv klagebehandling.
Klagesakene som blir overført fra Helsedirektoratet er:

 1. Klager på fylkesmannens vedtak i førerkortsaker 
 2. Klager på Statens autorisasjonskontors vedtak i forbindelse med turnustjeneste for leger og fysioterapeuter. 
 3. Klager på helseforetakenes vedtak, f.eks. avslag på søknad om behandlingsreiser og vedtak om avslag på avtalespesialistsøknad
 4. Klage på vedtak fattet av HELFO etter blåreseptforskriften §§ 5 og 6 om opptak med mer av medisinsk forbruksmateriell og næringsmidler på produkt- og prislistene

Fra 1. januar 2017 overføres også klagesakene fra enheten Klage, anke og regelverk i HELFO.