1. januar 2016 vart Strålevernet organisert som ein etat i Helsedirektoratet.

Tilbake

Publisert 06.01.2016, oppdatert 06.01.2016 11:00

Helsedirektoratet har heilskapleg ansvar for den nasjonale helseberedskapen. Direktoratet har også eit fagleg og administrativt ansvar for Strålevernet, med nokre unntak.

Strålevernet:

  • er ansvarleg myndigheit innan områda atomtryggleik og ikkje-spreiing, 
  • har sjølvstendig avgjerdsmakt etter atomenergilova underlagt Helse- og omsorgsdepartementet, 
  • har ansvar og sjølvstendig avgjerdsmakt etter forureiningslova direkte underlagt Klima- og miljødepartementet, 
  • har ansvar og oppgåver for Utanriksdepartementet, inkludert arbeidet med atomhandlingsplanen og forvaltning av tilskotsordninga.

Sjå også: