Stor økning i bruken av PET/CT og behandling med radionuklider

Tilbake

Publisert 11.02.2016, oppdatert 11.02.2016 11:38

Stikkord: Nukleærmedisin

Antallet undersøkelser med PET/CT er mer enn doblet siden 2008. Antall behandlinger med radionuklider (radioaktive stoffer) økte med 37,5 % fra 2013 til 2014. Det viser resultatene fra en kartlegging av utviklingen innen bruken av nukleærmedisin i Norge gjennomført av Strålevernet.

Illustrasjonsfoto CT (Konstantin Sutyagin/Fotolia)

Illustrasjonsfoto CT (Konstantin Sutyagin/Fotolia)


Sykehusene rapporterer årlig om sine aktiviteter innen nukleærmedisinsk virksomhet til Statens strålevern. På bakgrunn av disse dataene har Strålevernet gjennomført en kartlegging av trendene innen nukleærmedisin.

Nukleærmedisin er bruk av små mengder radioaktivt stoff (radiofarmaka) som blir tilført pasienten for diagnostikk eller behandling. Det radioaktive stoffet kan benyttes til å måle eller avbilde metabolske prosesser i kroppen eller til «målsøkende» terapi (se våre temasider

Nukleærmedisinsk diagnostikk er generelt lite brukt i Norge sammenlignet med f. eks. CT og vanlig røntgenfotografering. Årlig gjøres ca. 45 000 nukleærmedisinske undersøkelser på landsbasis. De fleste av disse er undersøkelser av hjerte, skjelett og utredning av kreft med PET/CT. Andre land i Europa har benyttet PET/CT i mange år, men denne undersøkelsesmetoden er relativt ny i Norge. I 2008 ble det gjort ca. 3000 undersøkelser med denne metoden, og det fantes kun tre PET/CT-apparater i Norge. I 2014 ble det gjort ca. 7000 PET/CT-undersøkelser, noe som er mer enn en dobling av antall undersøkelser i løpet av en seksårsperiode. Det er nå ni PET/CT-apparater og èn PET/MR i Norge, og Strålevernet forventer at flere vil komme.

Foreløpig er det kun den radioaktive nukliden Fluor-18 som benyttes ved PET/CT-undersøkelser. Stråledosen som pasienter får med denne nukliden er høyere enn ved mange andre nukleærmedisinske undersøkelser. Dette forklarer at gjennomsnittlig stråledose per nukleærmedisinske undersøkelse har økt med 12,9 % fra 2012 til 2014. I tillegg får pasienten stråledose fra CT-delen av undersøkelsen. Undersøkelser med PET/CT er i rask utvikling, både med Fluor-18 og andre nuklider. Strålevernet forventer at antallet undersøkelser vil fortsette å øke, og at det flere steder vil tas i bruk nye nuklider de nærmeste årene.

Behandling med radionuklider har i Norge primært vært brukt til behandling mot forhøyet stoffskifte (hyperthyroidisme) og kreft i skjoldbruskkjertelen. Antall behandlinger med radionuklider har inntil 2013 ligget stabilt på ca. 800 behandlinger per år. I de senere årene er det imidlertid innført en ny behandlingsmetode med den radioaktive nukliden Radium-223 i behandling av spredning av kreft til skjelettet ved prostatakreft. Behandlingsmetoden består av seks behandlinger der det radioaktive stoffet injiseres i pasienten. Denne metoden bidro til at antallet behandlinger med radionuklider økte med 37,5 % fra 2013 til totalt 1100 behandlinger i 2014.

PET/CT er en kombinasjon av to bildediagnostiske teknologier; positron-emisjons-tomografi (PET) og computer-tomografi (CT). PET benyttes til å detektere radioaktiviteten som pasienten har fått tilført, og CT benyttes til å lokalisere hvor i kroppen radioaktiviteten befinner seg. PET/MR er tilsvarende kombinasjonapparatur der MR benyttes for å lokaliseres radioaktiviteten. Metodene benyttes bl. a. til undersøkelser for spredning av kreft. 

Les mer her:

Nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger 2008–2014

Nukleærmedisinske undersøkelser og behandlinger 2014