Nordisk anbefaling om berettigelse av medisinsk strålebruk

Tilbake

Publisert 07.11.2016, oppdatert 16.06.2017 11:02

Stikkord: Medisinsk strålebruk, Røntgen, Radiologi

Det nye europeiske strålevernsdirektivet har styrket kravet til berettigelse av medisinsk strålebruk. Kravet innebærer at det må finnes et system som sikrer at nytt medisinsk utstyr og metoder er vurdert til å ha en effekt for pasient som overstiger strålerisikoen før det tas i bruk. Ulike løsninger er under vurdering i de ulike land for å etablere nasjonale systemer for dette.

De nordiske strålevernsmyndighetene har blitt enige om et «Nordic Position Statement» som anbefaler at denne berettigelsesvurderingen integreres i etablerte systemer for vurdering av innføring av nytt utstyr og nye metoder innen helsevesenet.

Hovedmotivasjonen for anbefalingen er at strålerisiko bør sees i sammenheng med andre risikoer forbundet med metoden og at det ikke etableres et parallelt system som kun vurderer strålevernsaspektene. Dette fordrer at strålevernsmyndighetene styrker dialogen med andre relevante nasjonale myndigheter eller institusjoner.

Norge har kommet langt i dette arbeidet ved at Strålevernet er blitt en aktør i Nye Metoder. Det norske systemet har skapt interesse i de andre nordiske og enkelte europeiske land.

De nordiske strålevernsmyndighetene vil fortsette å samarbeide for en harmonisering når det gjelder berettigelsesvurdering av nye metoder i Norden.

Berettigelse

Det er forbundet en risiko for kreft med bruk av stråling. Denne strålingsrisikoen må vurderes opp mot nytten av en strålemedisinsk undersøkelse eller behandling, som må være vurdert berettiget for den enkelte pasient før den gjennomføres. Nye metoder i medisinsk strålebruk skal også være vurdert berettiget på et generelt grunnlag før de tas i bruk. Det betyr at det må være en dokumentert effekt/nytteverdi av metoden, som overveier risikoen for stråleskader.

Det er denne generiske berettigelsen som er tema i «Nordic Position Statement».