Statusrapport om nullutslippsmålet for petroleumsindustrien

Tilbake

Publisert 16.12.2016

Stikkord: Utslipp og avfall

Miljødirektoratet har sammen med Statens strålevern nylig utarbeidet en statusrapport om nullutslippsmålet for petroleumsindustrien.

Målet omfatter utslipp av olje og naturlig forekommende stoffer i produsert vann, inkludert radioaktive stoffer, samt tilsatte kjemikalier som kan føre til miljøskade.

Nullutslippsmålet for utslipp av olje og miljøfarlige stoffer til sjø fra petroleumsvirksomheten ble etablert i St.meld.nr 58 (1996-1997) om Miljøvernpolitikk for en bærekraftig utvikling. I St.meld. nr. 37 (2008-2009), Helhetlig forvaltning av det marine miljø i Norskehavet, ble også radioaktivitet inkludert i nullutslippsmålet.

Både Statens strålevern og Miljødirektoratet har tidligere laget flere statusrapporter til Klima- og miljøverndepartementet om arbeidet med å oppfylle målet.

Statusrapporten kan lastes ned fra nettsiden til Miljødirektoratet.