Tilskudd over Atomhandlingsplanen

Tilbake

Publisert 04.01.2017, oppdatert 04.01.2017 12:54

Stikkord: Atomhandlingsplanen, Handlingsplanen for atomsaker

Tilskuddsordningen skal støtte opp om aktiviteter som skal bidra til å hindre at radioaktivt og spaltbart materiale kommer på avveier, for slik å beskytte helse, miljø og næringsvirksomhet i Norge.

Atomhandlingsplanens geografiske hovedområde er Nordvest-Russland og Ukraina. Andre tidligere sovjetrepublikker, der man ser et særskilt behov, vil også kunne inngå i handlingsplanen.

Søknadsfrist for midler over atomhandlingsplanen er 15. februar 2017. Søknader som sendes inn senere kan bli vurdert dersom det fortsatt er midler tilgjengelig av årets bevilgning til Handlingsplanen.

Tilskuddsmottakerne kan være aktører som kan bidra til at de overordnete mål for tilskuddsordningen oppnås, det kan være både i offentlig og privat sektor, sivilt samfunn eller media.

Strålevernet avholder det årlige informasjonsmøte for tilskuddsøkere den 27. januar kl 09.00-11.00.