Sikring av sterke radioaktive kilder

Tilbake

Publisert 30.01.2017, oppdatert 01.02.2017 08:50

Stikkord: Stråling i industri og forskning

Strålevernet arbeider for at alle radioaktive kilder som befinner seg i landet skal brukes og oppbevares sikkert, det vil si å hindre uvedkommende adgang til kildene. Endringer i trusselbildet medfører behov for strengere krav til sikring av radioaktive kilder.

Derfor skjerpes nå kravene til sikring av sterke radioaktive kilder hos virksomheter som driver med loggevirksomhet og industriell radiografi. Dette skjer i tråd med internasjonale anbefalinger og nye føringer fra regjeringen. Kravene har til hensikt å redusere risikoen for tyveri og sabotasje, og konsekvensene dette eventuelt vil medføre.

Krav til sikring av radioaktive kilder

De skjerpede kravene sier blant annet at virksomhetene skal kartlegge farer, vurdere risiko og på bakgrunn av dette utarbeide planer og tiltak for å redusere risikoen for at uvedkommende får adgang til kildene. Som en del av risikovurderingen skal virksomhetene se på om de radioaktive kildene bl.a. er tilstrekkelig sikret med f.eks. gjerder, dører og låser, at det kun er autorisert personell som har adgang til kildene og at det er tilstrekkelig med overvåking- og alarmsystem.

Kontroll av nye krav

Alle virksomheter som driver med loggevirksomhet og industriell radiografi har fått tilsendt brev fra Strålevernet om de skjerpede kravene, og er gitt en frist for å iverksette sikringstiltakene. Strålevernet vil føre tilsyn med utvalgte virksomheter for å kontrollere at tiltakene er iverksatt.

Fjerning av blodbestrålingsanlegg

Ett ledd i arbeidet med å sikre sterke radioaktive kilder har vært å fjerne sikkerhetsrisikoen knyttet blodbestrålingsanleggene som har vært blant de aller sterkeste og farligste kildene. Over tid ble samtlige blodbestrålingsanlegg av denne typen erstattet med teknologi som ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko. I 2015 var det siste anlegget ute av landet og trygt tatt hånd om hos produsent i utlandet.

Krav til sikring av strålekilder er hjemlet i strålevernforskriften § 18 om risikovurdering og forebyggende tiltak.