Laboratoriet på Svanhovd akkreditert for fem nye år

Tilbake

Publisert 05.04.2017, oppdatert 12.06.2017 15:41

Stikkord: Laboratoriene

I 2000 ble Strålevernets laboratorium for måling av radioaktivitet på Svanhovd akkreditert for en rekke radionuklider som det første i Norge. Dette har gitt kvalitetssikrede analyser relatert til våre nasjonale overvåkingsprogrammer, og til analyser relatert til beredskapshendelser. For kort tid siden ble akkrediteringen fornyet med fem år fram til 2022.

I februar 2017 ble laboratoriet gjenstand for et fornyelsesbesøk (total revisjon) av Norsk akkreditering. Dette innebærer en full gjennomgang av kvalitetssystemet, både det tekniske og det organisatoriske. Konklusjonen etter tilsynet ble en fornyelse av akkreditering etter NS-EN ISO 17025 for fem nye år. I tillegg ble akkrediteringsomfanget endret til å gjelde for flere type prøver enn det som har vært tilfelle tidligere.

Formålet med akkreditering er å sikre pålitelige måleresultater. Å være akkreditert innebærer derfor å ha etablert et system som setter en rekke krav til kvalitet og dokumentasjon på målinger og til kvalitetssystem. Laboratoriet forplikter seg blant annet til årlig tilsynsbesøk, delta på årlige internasjonale sammenligningsprøvinger og å utføre interne revisjoner.

Det er seks laboratorier i Norge som er akkreditert for «ioniserende stråling og radioaktivitet», to av disse er Statens stråleverns laboratorier på Østerås og Svanhovd.

Norsk Akkreditering er det eneste organ i Norge som utfører teknisk akkreditering etter NS-EN ISO 17025 (generelle krav til prøvings- og kalibreringslaboratoriers kompetanse). Det er en upartisk og uavhengig organisasjon, etablert som forvaltningsorgan under Nærings- og fiskeridepartementet.  

Teknisk bedømmer Joe Toole kontrollerer en tilfeldig utvalgt prøve for å følge den fra ankomst laboratoriet til rapportering til kunden. Foto: Statens strålevern.

Teknisk bedømmer Joe Toole kontrollerer en tilfeldig utvalgt prøve for å følge den fra ankomst laboratoriet til rapportering til kunden. Foto: Statens strålevern.

Laboratoriet besitter flere typer måleinstrumenter, her er to germanium-detektorer som måler radioaktivitet i utvalgte prøver. Foto: Bredo Møller, Statens strålevern.

Laboratoriet besitter flere typer måleinstrumenter, her er to germanium-detektorer som måler radioaktivitet i utvalgte prøver. Foto: Bredo Møller, Statens strålevern.