Statens strålevern gjenopprettes som selvstendig etat

Tilbake

Publisert 29.06.2017, oppdatert 03.07.2017 13:44

Stikkord: Statens strålevern

Regjeringen har vedtatt at Statens strålevern gjenopprettes som selvstendig etat. På denne bakgrunn må det gjennomføres endringer i lov og forskrift.

I tillegg er det vedtatt øvrige endringer i strålevernloven om lovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen, hjemmel i strålevernloven for unntak fra tjenesteloven og hjemmel for beslag og destruksjon av ulovlige laserpekere. Endringene trer i kraft 1.juli. 2017.

Nærmere om endringene

Statens strålevern gjenopprettes som egen etat

Strålevernet var selvstendig etat frem til 1. jan. 2016. Fra og med 2016 ble det gjennomført en forenkling og effektivisering av helseforvaltningen, og Strålevernet ble da etablert som en etat i Helsedirektoratet, men med egen direktør og budsjett. Høsten 2016 ble det vurdert å fullintegrerte Strålevernet i Helsedirektoratet. Som del av vurderingen ble det gjort en juridisk gjennomgang av Norges internasjonale forpliktelser på atom- og strålevernområdet. Det viste deg seg at en ytterligere integrering i Helsedirektoratet var vanskelig å forene med kravet til uavhengig kontrollorgan på atom- og strålevernområdet. Gjenoppretningen av Strålevernet krever endringer i lover og forskrifter.

Strålevernlovens anvendelse på Svalbard og Jan Mayen

I forbindelse med høringen av revidert strålevernforskrift ble det foreslått at forskrift om anvendelse av lov om strålevern og bruk av stråling på Svalbard og Jan Mayen oppheves, slik at det direkte fremgår av strålevernlovens bestemmelse om stedlig virkeområde av loven gjelder for Svalbard og Jan Mayen. Bakgrunnen for endringen er at strålevernregelverket bør sees i sammenheng med øvrig helselovgivning.

Hjemmel for unntak i tjenesteloven

Hovedregelen i tjenesteloven sier at godkjenning anses som automatisk innvilget dersom saksbehandlingsfristen oversittes. På strålevernområdet kan denne hovedregelen være uheldig der det kan være snakk om potensielt farlige aktiviteter og stråledoser som kan medføre skader, det vil da være uheldig om virksomhetene automatisk får godkjenning om søknaden ikke er ferdigbehandlet innen 30 dager. Strålevernloven får dermed ny lovhjemmel som gir unntak fra tjenestelovens saksbehandlingsfrist.

Hjemmel for destruksjon av ulovlige laserpekere

Forbud mot sterke laserpekere trådte i kraft 1. jan 2015, for å effektivisere denne håndhevingen ble Tollmyndighetene gitt hjemmel for beslag og destruksjon av ulovlige importerte laserpekere. I etterkant har Strålevernet sett behov for å beslaglegge og destruere laserepekere som allerede er i omløp. På denne bakgrunn utvides hjemmelen i strålevernloven til å også omfatte laserpekere som allerede er i omløp i Norge, og at Strålevernet får hjemmel til å beslaglegge og destruerer disse.