Russland har opprettet en internasjonal og uavhengig kommisjon som skal undersøke opphavet til radioaktivt rutenium i luft over Europa

Tilbake

Publisert 06.02.2018, oppdatert 06.02.2018 09:06

Stikkord: Atomberedskap, Radioaktive utslipp

Norske eksperter deltar i dette arbeidet.

Fra møtet, leder av kommisjonen til venstre med mikrofon, Mr. Bolshov fra IBRAE

Fra møtet, leder av kommisjonen til venstre med mikrofon, Mr. Bolshov fra IBRAE


I månedsskiftet september/oktober 2017, ble det målt radioaktivt rutenium i luft i flere land i Europa. Dette stoffet finnes ikke naturlig i omgivelsene og må derfor skyldes et utslipp fra håndtering eller bruk av radioaktive stoffer eller brukt kjernebrensel. Til tross for deling av data og meteorologiske spredningsprognoser, har det ikke vært mulig å lokalisere hvor utslippet stammer fra. Ingen land har meldt om utslipp eller uhell som kan være årsaken.

Russland har tatt initiativ til en uavhengig internasjonal kommisjon med formål om å finne årsaken til utslippet. Kommisjonen ledes av The Nuclear Safety Institute of the Russian Academy of Sciences (IBRAE). Eksperter fra Frankrike, Storbritannia, Tyskland, Finland, Sverige og Norge deltar i tillegg til flere russiske organisasjoner og OECD Nuclear Energy Agency.

Statens strålevern deltok i det første møtet i kommisjonen 31. januar 2018 i Moskva. Alle land presenterte sine måledata og meteorologiske spredningsprognoser, samt synspunkter på hva årsaken kan være til utslippet. Russlands tilsynsmyndighet (Rostechnadzor) informerte om sine inspeksjoner på russiske nukleære anlegg.

Kommisjonens medlemmer ble enige om 11 konklusjoner fra det første møtet. I korte trekk viser de at man er enige om at store mengder radioaktivt rutenium (Ru-106) ble spredt i luft i månedsskiftet september/oktober 2017. Konsentrasjonene målt i luft var likevel så lave at det ikke var fare for helse eller miljø. De meteorologiske spredningsprognoser fra forskjellige land sammenfaller godt, men usikkerhetene er for store til at det kan konkluderes med hvor utslippet stammer fra.

Kommisjonen skal nå samle alle tilgjengelige måledata og be Roshydromet (det russiske meteorologiske institutt) om å bidra med nedbørsmålinger og lokale værdata for Russland.

Det er behov for nye måling nord for Tsjelyabinsk-regionen der vinden kom fra. Kommisjonen mener det kan være nyttig å be Romania om måledata for nedfall siden de høyeste verdiene ble målt der.

Kommisjonen noterte seg at Rostechnadzor sine inspeksjoner på PA Majak og NIIARs anlegg i Dimitrovgrad ikke viste noen unormale hendelser i perioden august til november.

Kommisjonen skal være åpen om sine funn og konklusjoner og formidle disse til almenheten.