Konferanse om radioaktivitet i Arktis og andre sårbare områder

Tilbake

Publisert 20.06.2018, oppdatert 20.06.2018 10:41

Stikkord: Radioaktivitet i miljøet

Strålevernet arrangerer konferansen “The 7th International Conference on Radioactivity in the Arctic and other Vulnerable Environments” 18. til 20. juni i Oslo.

Med fokus på studier om radioaktivitet i miljøet i Arktis og andre sårbare økosystemer, vil konferansen dekke forskning som omhandler eksponering av mennesker og miljø, og dekker et bredt spekter av radioaktive kilder, inkludert naturlig forekommende og menneskeskapte radioaktive stoffer.

Et av temaene på konferansen er dumpede ubåter og reaktorer i nordlige havområder. Både Norge og Russland presenterte potensielle konsekvenser for helse og miljø. En EU-studie vurderer nå de viktigste kildene til mulig forurensning i de nordlige havområdene og mulige tiltak for eventuell heving av disse. Denne ble presentert av Italia som leder studien.

- Det er viktig at vi fortsatt har fokus på brukt kjernebrensel og radioaktivt materiale i arktiske områder som potensielt kan forurense miljøet i nord. På den måten får vi oppdatert kunnskap om forurensningsnivåer, og om potensialet for fremtidig forurensning. Dette vil bidra til et bedre grunnlag i vurderingen av eventuelle tiltak for å redusere risikoen for forurensning. Nivåene er i dag lave, men kildene representerer en potensiell risiko i fremtiden, sier avdelingsdirektør i Strålevernet, Per Strand.

Konferansen samlet om lag 70 eksperter fra 20 land. Foto: Statens strålevern

Konferansen samlet om lag 70 eksperter fra 20 land. Foto: Statens strålevern

Konferansen blir arrangert i samarbeid med Det internasjonale atomenergibyrået (IAEA), US Department of Energy, Roshydromet, Union of Radioecology (IUR), Centre for Environmental Radioactivity (CERAD/NMBU), Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP) and European Radioecology Alliance, og samler om lag 70 eksperter fra 20 land.

Konferansen fortsetter en konferanserekke som ble etablert i 1993 i Norge, og er et viktig forum for forskere, industri, myndighet og andre eksperter for å diskutere radioaktiv forurensning.

ARCTIC2018

ARCTIC2018