Haldenreaktoren legges ned

Tilbake

Publisert 27.06.2018, oppdatert 27.06.2018 17:11

Stikkord: Atomreaktor, Atomsikkerhet og kjernekraft, IFE

Institutt for energiteknikk (IFE) har på styremøte i dag besluttet at Haldenreaktoren skal legges ned permanent. Strålevernet vil følge sikkerheten knyttet til nedstengningen tett.

Reaktordriften ved IFE har gått med underskudd de seneste årene og Haldenreaktoren er for tiden midlertidig stanset på grunn av en feil på en viktig sikkerhetsventil. Atomreaktoren i Halden brukes til forskning på materialteknologi og kjernebrenselsikkerhet og har vært i drift siden 1959.
Vi går nå inn i en ny fase i Haldenreaktorens historie og det er viktig å sette i gang oppryddingen etter den nukleære virksomheten som raskt som mulig, selv om avviklingen vil gå over mange år. Erfaringer internasjonalt viser at det er samfunnsøkonomisk mest lønnsomt.

- Avviklingen må planlegges og gjennomføres på en god og trygg måte. Strålevernet vil følge sikkerheten knyttet til permanent nedstengning av reaktoren tett, sier avdelingsdirektør Per Strand i Statens strålevern.

Atomavfallet etter mange års drift er midlertidig lagret hos IFE. 

-Lagringsforholdene må utbedres, og det er behov for å avklare hvordan det brukte brenselet og annet høyaktivt avfall skal slutthåndteres. Det er også behov for å utvide deponikapasiteten for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall i Norge. Dette behovet vil forsterkes ytterligere når Haldenreaktoren avvikles, sier Strand.

Statsbygg har på oppdrag fra Nærings- og fiskeridepartementet begynt å planlegge et nytt kombinert lager og deponi for lav- og mellomaktivt radioaktivt avfall. Det er også satt i gang prosesser for å vurdere alternativer for håndtering av det brukte brenselet som IFE har ansvar for.

Det er nylig opprettet et statlige organ, Norsk Nukleær Dekommisjonering (NND) for avvikling av nasjonale atomanlegg og håndtering av atomavfall i Norge. NND må ha konsesjon for eventuelt å overta et operatør- eller eieransvar for nukleære anlegg eller materiale fra IFE. Statens strålevern vil i så fall få en tilsynsrolle også overfor NND.