Håper kampanje kan få ned unødvendige røntgen-undersøkelser

Tilbake

Publisert 13.09.2018, oppdatert 13.09.2018 11:23

Stikkord: Stråling

Legeforeningens kampanje Gjør kloke valg er et godt initiativ for å redusere unødvendige undersøkelser av deg som pasient.

Legeforeningen lanserer i dag Gjør kloke valg – en kampanje som har som mål å redusere overdiagnostikk og overbehandling av pasienter i Norge.
Unødvendige bildediagnostiske undersøkelser har blitt et økende problem i Norge. Det er bekymringsfullt fordi noen av disse undersøkelsene benytter stråling som kan gi økt risiko for kreft senere i livet.

Rundt 25-30 prosent av de bildediagnostiske undersøkelsene som gjøres her i landet er unødvendige.(Foto: Lars Borgen, Vestre Viken HF)

Rundt 25-30 prosent av de bildediagnostiske undersøkelsene som gjøres her i landet er unødvendige.(Foto: Lars Borgen, Vestre Viken HF)

Uhensiktsmessige

Rundt 25-30 prosent av de bildediagnostiske undersøkelsene som gjøres her i landet er unødvendige. Det vil si at de ikke har noen betydning for videre diagnostisering eller behandling av pasienten. En undersøkelse fra Riksrevisjonen i 2016-2017 underbygger dette. Den viser at en ikke ubetydelig andel av CT-undersøkelsene var uhensiktsmessige. Den avdekker også et omfattende problem med dobbeltundersøkelser av pasienter. Riksrevisjonens funn samsvarer med resultatene fra de europeiske strålevernmyndighetenes aksjonsuke i 2016 hvor det ble gjort tilsyn med bildediagnostikk i en rekke land.

Ikke akseptabel risiko

Det er de bildediagnostiske undersøkelsene som bruker ioniserende stråling, altså røntgen og CT-undersøkelser, som kan gi økt risiko for kreft senere i livet. En slik risiko er liten og akseptabel for pasienter som faktisk har behov for diagnostisering og behandling. Det er imidlertid grunn til å være kritisk til røntgen og CT-undersøkelser som er unødvendige og kun påfører pasienten risiko. En slik risiko er ikke akseptabel og undersøkelsene skal heller ikke utføres.

Klare krav

Strålevernforskriften ble revidert i 2017 slik at den utgjør et godt rammeverk med klare krav til både henvisende lege og radiologisk avdeling. Kravene presiserer ansvar og oppfordrer til økt kommunikasjon mellom pasient, henvisende lege og radiolog for å redusere unødvendige undersøkelser. Strålevernet har også nylig bidratt i utarbeidelsen av en nasjonal strategi for rasjonell bruk av bildediagnostikk i regi av Helsedirektoratet. Strategien er nå overlevert til Helse- og omsorgsdepartementet for vurdering.

I tillegg har Strålevernet identifisert følgende tiltak for å redusere unødvendige undersøkelser:
• Gode henvisninger med tilstrekkelig informasjon og klinisk problemstilling
• Bruk av henvisningskriterier for bildediagnostikk og implementering av slike i elektronisk beslutningsstøttesystemer hos henvisende lege
• Økt bevissthet og kompetanse rundt begrensningene i bildediagnostiske undersøkelser og god dialog og kommunikasjon mellom henvisende lege og pasient

 

Kampanjen Gjør kloke valg:
http://legeforeningen.no/Fagmed/Norsk-radiologisk-forening/Nyheter/Fag-og-utdanning/Gjor-kloke-valg/

Riksrevisjonens rapport: https://www.riksrevisjonen.no/rapporter/Sider/PolikliniskBildediagnostikk.aspx

Strålevernforskriften:
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2016-12-16-1659

HERCA Action Week:
http://www.herca.org/herca_news.asp?newsID=56