Strategi for forebygging av hudkreft

Tilbake

Publisert 24.09.2018, oppdatert 24.09.2018 16:27

Stikkord: Sol og UV, Solarium, Soling

En nasjonal arbeidsgruppe har nå klart et forslag til strategi for å redusere forekomst, dødelighet og kostnader forbundet med hudkreft i Norge. Målet er 25 prosent reduksjon i veksten av hudkreft i Norge innen 2040. Strategien skal også bidra til å redusere dødelighet av hudkreft gjennom tidligere oppdagelse. Tynnere svulster ved diagnosetidspunktet gir bedre prognose for overlevelse. 

Den nasjonale arbeidsgruppen med eksperter fra Statens strålevern, Helsedirektoratet, Folkehelsa, Kreftregisteret, Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Bærum kommune har sendt forslag til nasjonal UV- og hudkreftstrategi over til Helse- og omsorgsdepartementet. Relevante fagetater og eksperter, frivillige organisasjoner og interessegrupper har bidratt i arbeidet innen spesifikke tema og gjennom høringsinnspill. Strategien dekker primær og sekundær forebygging for alle typer hudkreft og er tenkt å gjelde over en femårsperiode, fra 2019 til 2023. En samlet nasjonal arbeidsgruppe stiller seg bak forslaget til strategi.

Kan forebygges

Hudkreft er blant de kreftformene som har økt mest i Norge i løpet av de siste ti-årene. Norge er blant de landene i verden med høyest forekomst og dødelighet av føflekkreft -  den alvorligste formen for hudkreft. UV-stråling fra sol og solarier er den viktigste årsaken til utvikling av hudkreft.

Hudkreft kan forebygges, og det er langt mer kostnadseffektivt å forebygge enn å behandle hudkreft. Generelt er prognosen god når hudkreft oppdages tidlig, og behandlingen blir da mindre omfattende.

-Det er viktig å øke folks kunnskap om tidlige tegn på mulig hudkreft. Samtidig er det viktig å ikke skape helseangst i befolkningen. Mange mennesker har et stort antall føflekker som aldri vil utvikle seg til hudkreft, sier forsker Lill Tove Nilsen i Statens strålevern. 

Hudkreft koster

Behandlingskostnadene for hudkreft er anslått til 450 millioner kroner årlig. De totale samfunnskostnadene knyttet til hudkreft anslås å ligge på 6,5 milliarder kroner årlig, viser beregninger fra Oslo Economics. Med økende andel eldre og tilgang til nye, livsforlengende medisiner, forventes kostnadene å øke betraktelig i årene som kommer. Dersom vi lykkes med målene i strategien vil samfunnskostnadene i løpet av en 15-års periode kunne reduseres med 2,8 milliarder kroner.

 

Strategien har fire målområder:

1 Forebygging av hudkreft gjennom statlig, fylkeskommunal og kommunal forvalting

2 Økt kunnskap og bevissthet om forebygging av hudkreft i befolkningen

3 Revurdere reguleringsregimet for solarier

4 Målrettet og tidligere oppdagelse av hudkreft

 

Noen utfordringer knyttet til forebygging av hudkreft:

•Mange soler seg for mye i sol eller solarium.

•Solforbrenning i hhv. dagliglivet, på ferie og i solarium.

•Vedvarende sterkt fokus på solbrun kropp som uttrykk for sunnhet, velvære, sosial status og attraktivitet.

•Liten kunnskap om hvordan egen hudtype er knyttet til risiko for å bli solbrent og utvikling av hudkreft.

•Mangelfull etterlevelse av forskriftskrav for solarier.

•Hudkreft, spesielt føflekkreft oppdages ofte for sent, og dette medfører ressurskrevende behandling og for tidlig død.

  

Les strategien, med vedlegg her:

https://www.nrpa.no/publikasjon/strategiutkast-forebygging-av-hudkreft.pdf