Strålevernet innstiller til fornyet konsesjon for IFEs atomanlegg på Kjeller

Tilbake

Publisert 06.11.2018, oppdatert 06.11.2018 14:42

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft, IFE, Statens strålevern

Strålevernet innstiller på at Institutt for energiteknikk (IFE) kan gis fornyet konsesjon til å eie og drive atomanleggene på Kjeller og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden fra 1. januar 2019 til 31. desember 2028. Strålevernet fremmer forslag om en rekke vilkår for konsesjonen.

 
Strålevernet innstiller på at Institutt for energiteknikk (IFE) gis fornyet konsesjon etter atomenergiloven § 4 til å eie og drive IFEs atomanlegg på Kjeller, inkludert forskningsreaktoren JEEP II, og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden i ti år fra og med 1. januar 2019. Det fremmes forslag om en rekke vilkår for konsesjonen, og det intensiverte tilsynet opprettholdes.

Ut fra helhetsvurdering konkluderer Strålevernet med at det ikke er funnet alvorlige grunnleggende sikkerhetsproblemer som er til hinder for å innstille til konsesjon. Unntaket er JEEP I stavbrønn der sikkerheten ikke er akseptabel. Strålevernet innstiller allikevel til konsesjon for JEEP I stavbrønn, siden vi vurderer at det er tryggere at brenselet forblir i JEEP I stavbrønn inntil det kan flyttes til et egnet sted.

Vurderingen er videre at Sikkerhetsrapporten for IFEs atomanlegg bare delvis er i tråd med internasjonale anbefalinger og sikkerhetsstandarder, internasjonal praksis og nasjonale krav. Strålevernet har i løpet av konsesjonsbehandlingen identifisert en rekke konkrete sikkerhetsmessige forhold som må utvikles, analyseres og beskrives bedre i Sikkerhetsrapporten. I tillegg er det avdekket et behov for å styrke sikkerheten i visse deler av driften. IFE har implementert en del av Strålevernets kommentarer, men Sikkerhetsrapporten må utvikles videre og Strålevernet skriver i sin innstilling at IFE bør år en frist frem til 31. desember 2020 med å rette opp dette.

 Strålevernets vurdering er basert på konsesjonssøknadens dokumenter, ekstern bistand, opplysninger fremkommet på møter mellom Strålevernet og IFE, utførte tilsyn, gjeldende regelverk og internasjonale anbefalinger. Strålevernet har ved gjennomgang av søknadsdokumentene og sikkerhetsrapporten fått råd fra egne eksterne konsulenter, og tatt i betraktning funn og anbefalinger fra revisjoner gjennomført ved IFE av det internasjonale atomenergibyrået (IAEA). Strålevernet har, i tråd med internasjonale anbefalinger, også presentert konklusjonene fra vår gjennomgang av konsesjonssøknaden for en uavhengig rådgivende ekspertkomité («Advisory Committee»). Strålevernet har også vurdert mottatte høringssvar.

Ettersom driften i henhold til atomenergiloven § 13 nr. 2 kan stanses med øyeblikkelig virkning hvis det oppdages at sikkerheten ikke er ivaretatt, ser ikke Strålevernet behov for å fravike den omsøkte varigheten for konsesjonen.
Statens strålevern mottok 11. januar 2017 oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) om å avgi innstilling til IFEs søknad om fornyet konsesjon for driften av IFEs atomanlegg på Kjeller, inkludert forskningsreaktoren JEEP II, og Brenselsinstrumentverkstedet i Halden.

Spørsmålet om ny konsesjon skal endelig avgjøres av Kongen i statsråd.

Kontaktperson:
Assisterende avdelingsdirektør Kristin Frogg 48254397