Samarbeidsavtale mellom Mattilsynet og Strålevernet

Tilbake

Publisert 20.12.2018

Stikkord: Statens strålevern

Mattilsynet og Strålevernet har signert ein samarbeidsavtale. Avtalen skal sikre god koordinering av det generelle arbeidet til etatane på matområdet som angår radioaktivitet.

Dette inkluderer regelverksarbeid, overvaking, tilsyn, beredskap og samarbeid med blant andre rådgjevarane til Kriseutvalet for atomberedskap (KU).

Mattilsynet er medlem i KU. Mattilsynet har det overordna ansvaret for å sikre trygg mat i ein situasjon der det kjem radioaktivt nedfall over Norge. Kosthaldsråd er eit av dei tiltaka KU kan vedta ved ei atomhending, og Mattilsynet utarbeider forslag til slike råd i samråd med Strålevernet.

Mattilsynet og Strålevernet samarbeider også blant annan med måling av radioaktivitet i næringsmiddel, og overvaking og måling av radioaktivitet på dyr.