Safeguardsinspeksjon 2020

Tilbake

Publisert 08.05.2020, oppdatert 08.05.2020 08:06

Stikkord: Atomsikkerhet og kjernekraft

4-6. mai gjennomførte DSA sammen med det internasjonale atomenergibyrået (IAEA) den årlige safeguards-inspeksjonen ved de norske atomanleggene hos Institutt for energiteknikk (IFE) i Halden og på Kjeller. Inspeksjonen ble gjennomført til tross for den pågående korona-pandemien. 

Safeguards innebærer kontroll med nukleært materiale (uran, plutonium og thorium) for å forhindre at det kommer i urette hender, og at det ikke pågår skjulte aktiviteter med tanke på å lage atomvåpen. Inspeksjonen innebærer blant annet kontroll av bestrålt og ubestrålt nukleært materiale ved forskningsreaktorene i Halden og på Kjeller med tilhørende lagre og laboratorier. Det gjennomføres flere inspeksjoner i løpet av et år, både anmeldte og uanmeldte inspeksjoner. Inspeksjonene IAEA foretar i Norge er tilsvarende som gjennomføres i mange andre land.

IAEA har under pandemien tilpasset sin virksomhet og kansellert nærmest alt av reise- og møtevirksomhet, men gjort unntak for safeguards. Det er vurdert som svært viktig å fortsette med safeguards for å kontrollere at nukleært materiale ikke kommer på avveier og at det ikke pågår udeklarerte aktiviteter. Norge har derfor, som andre medlemsland i IAEA, tilrettelagt for at inspeksjonen skal kunne gjennomføres. Fra norske myndigheters side ble inspeksjonen definert som en samfunnskritisk funksjon. Inspeksjonen ble gjennomført med spesielle begrensninger for å forhindre smitte.

Arbeidet ble under de gitte forhold gjennomført effektivt. IAEA og DSAs inspektører var tilfreds med gjennomføringen. Inspeksjonen bekreftet at Norge er i overenstemmelse med de internasjonale forpliktelser når det gjelder ikke-spredning av nukleært materiale.

IAEAs inspektører, IFE og DSA under inspeksjonen ved IFE i Halden. Foto: IFE.

IAEAs inspektører, IFE og DSA under inspeksjonen ved IFE i Halden. Foto: IFE.