Radioaktivitet i miljøet

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) overvåker regelmessig tilstanden og følger utviklingen av radioaktivitet i mennesker og miljø. De viktigste kildene til radioaktiv forurensning i landområdene er nedfall fra Tsjernobyl-ulykken og prøvesprengninger av atomvåpen i atmosfæren på 1950- og 1960-tallet. I marint miljø er i tillegg kjernekraftindustri og petroleumsvirksomheten i Nordsjøen av de viktigste kildene, men nivåene av radioaktiv forurensning her er generelt lave.

Radioaktive stoffer finnes overalt i naturen, og slik har det alltid vært. Det meste av radioaktiviteten som finnes i miljøet har oppstått helt naturlig, for eksempel radioaktive isotoper av uran, kalium og radon.

DSA arbeider for at det skal være minst mulig skadelige effekter av stråling på menneske og miljø. Dette innebærer at vi skal ha oversikt over tilstanden og utviklingen av radioaktivitet i miljøet og stråledoser til befolkningen. Overvåkning gir kunnskap som grunnlag for forvaltning og myndighetsutøvelse.
 • Radioaktivitet i sjøvann og sedimenter

  Radioaktivitet i sjøvann og sedimenter

  Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) koordinerer årlige målinger av mange radioaktive stoffer i sjøvann og sedimenter langs norskekysten og i nære havområder. Det er flere kilder til radioaktiv forurensning i norske farvann, men nivåene…

  Les mer »
 • Radioaktivitet i tang

  Radioaktivitet i tang

  Tang brukes som en indikator for hvor mye radioaktiv forurensning som finnes i norske farvann. Konsentrasjonen av menneskeskapte radioaktive stoffer i tang langs norskekysten viser en nedadgående trend.

  Les mer »
 • Radioaktivitet i ferskvann

  Radioaktivitet i ferskvann

  Ferskvannssystemer kan rammes hardt av radioaktivt nedfall. Ferskvannsfisk tar opp cesium både med gjellene og via føde. Ørret tar opp mer radioaktivt cesium enn røye grunnet ulik føde og mengde samt forskjellig oppholdssted i vannet store del…

  Les mer »