Radon

Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder andre bygninger, anbefaler Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk mulig og innenfor anbefalte grenseverdier.

Det er enkelt å måle radon, og dersom radonnivåene skulle vise seg å være for høye, finnes det effektive radonreduserende tiltak.

I tillegg til å forvalte radonkravene i strålevernforskriften, er det DSA oppgave å ha kunnskap om og oversikt over radoneksponeringen til befolkningen, og å veilede myndigheter, kommuner og publikum.