Spørsmål og svar

Ofte stilte spørsmål og svar.
Bruk menyen under for å velge tema.
  Spørsmål Emne ▲ Publisert
+ Er det farlig å spise mat som er varmet opp i mikrobølgeovn? 05.07.2010
  Mikrobølgene i ovnen forsvinner straks apparatet er avslått. Da finnes det ikke noen mikrobølger igjen hverken i ovnen eller i det som er varmet opp.
Les mer om produktsikkerhet ved mikrobølgeovner på Matportalen.no.
+ Er det helseskadelig å betjene en mikrobølgeovn? 05.07.2010
  Risikoen for skadelig mikrobølgestråling ved normal betjening av en mikrobølgeovn er liten. Alle ovner skal være utstyrt med minst to separate sikkerhetsbrytere som bryter strømmen til mikrobølgegeneratoren når døren åpnes. Når ovnen slås av eller døren åpnes, opphører derfor mikrobølgene. Så lenge mikrobølgeovnen er hel og i orden og bruksanvisningen følges, vil den fra et strålevernssynspunkt ikke innebære noen helserisiko. Feil bruk eller skader på mikrobølgeovnen kan føre til eksponering for høyere nivåer. Feil og skader på mikrobølgeovn må kun repareres av fagfolk.
+ Er trådløse telefoner helseskadelig? 23.10.2009
  Eksponeringen fra trådløse telefoner er langt lavere enn de internasjonalt anbefalte grenseverdiene. Strålevernets vurdering er basert på den kunnskapen vi har om dette per i dag. Ut fra den representerer ikke trådløse telefoner noen risiko for helseskade.
+ Gir en telefon i ventemodus ifra seg stråling? 23.10.2009
  Så lenge telefonen er i ventemodus sender den kun noen få signaler, men når en samtale kommer så kobler den seg opp mot nærmeste basestasjon og begynner å sende. Telefonen sender også ut en signaturpuls når den bytter basestasjonsområde. Er mobiltelefonen i ventemodus og befinner seg innen ett og samme område en lengre tid sendes det en slik puls med jevne mellomrom.
+ Hvor store magnetfelt gir vanlige elektriske apparater i hjemmet? 22.10.2009
  Alle apparater som bruker strøm vil være omgitt av et magnetfelt. Feltet avtar raskt med avstanden og i de fleste tilfeller vil du være ute av feltet på ca. 30 cm avstand. Noen apparater som klokkeradio kan ha større felt. Er du bekymret for slike felt kan du tenke på unngå å oppholde deg tett på elektriske apparater over tid.
+ Kan baby call være skadelig? 23.10.2009
  Baby call sender med samme type signal som mobiltelefon. Ingen negativ helseeffekt er påvist, men en anbefalt forhåndsregel er å holde en viss avstand mellom barnet og senderen. Sett baby call-en en meter fra der barnet sover. Det vil redusere eksponeringen. En del modeller er talestyrt, noe som vil si at de ikke sender noen signaler når barnet er stille. Dermed blir det heller ingen eksponering.
+ Kommer det stråling fra bredbåndskabler og koblingsbokser? 23.10.2009
  Nei. Mange uttrykker bekymring for bredbånd og da særlig kabler som føres inn i bygg for å betjene flere enheter eller brukere, men det er det ingen grunn til. Disse kablene er bygd for å være helt tette og ”lekker” ikke. I tillegg er signalene som går i slike kabler er svært svake. Koblingsbokser som monteres i forbindelse med splitting av større kabelføringer er lukkete enheter som heller ikke representerer noen strålefare.
+ Lekker det mikrobølger ut av ovnen? 05.07.2010
  Det kan være noe lekkasje av mikrobølger, selv om mikrobølgeovnen i utgangspunktet er et lukket system. Alle godkjente modeller skal oppfylle internasjonale krav til maksimal tillatt lekkasjestråling, tilsvarende slitasje etter lengre tids bruk.  Feltet avtar raskt med avstand, så ved å holde noe avstand til ovnen under bruk unngår du eksponering. Feil bruk eller skader på mikrobølgeovnen kan medføre økt lekkasjer. Det kan også dårlig renhold av døråpning – og pakninger. Ikke bruk en ovn du mistenker det er noe feil med. Reparasjoner må kun utføres av fagfolk.
+ Stråler trådløse telefoner mer enn mobiltelefoner? 23.10.2009
 

I utgangspunktet ikke. Trådløse telefoner bruker samme teknologi som mobiltelefoner. Radiobølger (elektromagnetiske felt) sendes mellom håndsettet og basestasjonen. Signalet er imidlertid ikke helt det samme som ved mobilbruk, og rekkevidden er vesentlig kortere. Ved mobilbruk kan basestasjonen være flere kilometer unna, mens basestasjonen ved trådløs telefoni vanligvis ikke er mer enn noen titalls meter fra håndsettet. Den korte avstanden gjør at signalet fra en trådløs telefon kan være en brøkdel av signalet til en mobiltelefon.

Normalt vil SAR-verdiene for trådløse telefoner ligge mellom 0,05 - 0,1 W/kg (Watt per kilo kroppsvekt). Uansett hvordan du bruker en trådløs telefon vil ikke de anbefalte retningslinjene på 2 W/kg bli overskredet.

+ Trenger jeg å være urolig for mine pårørende i Japan? 08.03.2012
  Det er ingen grunn til uro. Men vi anbefaler alle i Japan til å følge japanske myndigheters anbefalinger.